Sepetim 0 Toplam: 0,00 TL
Türkiye Selçuklularında Ordu Erkan Göksu

#smrgSAHAFTürkiye Selçuklularında Ordu

Liste Fiyatı : 0,00
9751622723
142693
Türkiye Selçuklularında Ordu
Türkiye Selçuklularında Ordu #smrgSAHAF
TTK Türk Tarih Kurumu
0.00
Türkiye Selçuklu Devleti, 1071 Malazgirt zaferinin ardından kitleler halinde Anadolu'ya gelen Türkmenlerin, Süleymânşâh önderliğinde teşkilâtlanması ve sonrasında meydana gelen siyasî ve askerî hadiseler neticesinde kurulmuştur.

Türkiye Selçuklu ordusunun konu edildiği bu çalışma, giriş ve üç bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde Türkiye Selçuklu Devleti dönemine kadar Türk ordusunun tarihi gelişimi özetlenerek Türkiye Selçuklularının kendilerinden önceki Türk devletlerinden devraldıkları askeri miras ve tecrübeye dikkat çekilmiştir.

Birinci bölümde Türkiye Selçuklu Ordusu'nu oluşturan insan unsuru ele alınmıştır. İkinci Bölümde, Türkiye Selçuklu askeri teşkilatı ele alınmıştır. Çalışmanın son bölümünü teşkil eden teçhizat bahsinde ise Türkiye Selçuklu Ordusu'nda kullanılan silahlar ile at, deve gibi yüklet ve binitler hakkında bilgi verilmiş, dönemin silah teknolojisi genel bir değerlendirmeye tabi tutulmuştur.

Özet:
Türkiye Selçuklularında ordu konusuyla ilgili bütün kaynakları tek tek ele alıp tanıtarak başlayan eser, Birinci Bölümünde Türkiye Selçuklu ordusunu oluşturan insan unsurunu değerlendiriyor. Bu unsur daimî ve yardımcı kuvvetlerden oluşmaktadır. Bunlar da gulâmlar, ikta askerleri, ücretli askerler, tâbi devlet kuvvetleri, Türkmenler ve uc kuvvetleri ile gönüllüler gibi gruplara ayrılıyor. İkinci Bölümde Türkiye Selçuklularının askerî teşkilâtı etraflı bir biçimde inceleniyor. “Divan-ı Arz”, orduda komuta ve hiyerarşi, muharip ve gayri muharip sınıflar, askerî eğitim, maaş ve ödemeler bu bölümün alt başlıklarıdır. Üçüncü bölümde ise Türkiye Selçuklu ordusunun teçhizatı ele alınıyor. Ordunun silahları; hafif silahlar (ok-yay, kılıç, mızrak, gürz, balta, hançer), savunma araç ve gereçleri (zırh, miğfer, kalkan), ağır silâhlar (mancınık ve arrâde, çarh vd.) olmak üzere üç kısımda inceleniyor. Bu bölüm Selçuklu ordusunda “zeredhâne” (silâhhâne) ve binit ve yükletlerle ilgili bilgi veren ara başlıklarla sona eriyor. Böylece Anadolu Selçuklu ordusu, yapısıyla etraflı bir biçimde mercek altına alınmış oluyor.

İçindekiler:

ÖNSÖZ
KISALTMALAR
KAYNAKLAR, TEDKİKLER
A) VEKAYİNAMELER
1- Yerli Vekâyinâmeler
2- Yabancı Vekâyinâmeler
a) Arapça Vekâyinâmeler
b) Farsça Vekâyinâmeler
c) Bizans Vekâyinâmeleri
d) Ermeni Vekâyinâmeleri
e) Süryanî ve Gürcü Vekâyinâmeleri
f) Haçlı Vekâyinâmeleri
B) DİPLOMATİK VESİKALAR
1- Münşeat Mecmualan
2- Mektuplar
C) SİKKE ve VAKFİYELER
D) HARP SANATI, FURUSİYE VE BAYTARİYE'YE DAİR ESERLER
E) COĞRAFÎ ESERLER VE SEYAHATNAMELER
F) SİYÂSETNÂMELER VE EDEBÎ ESERLER
G) TEDKİKLER

GİRİŞ

I. BÖLÜM
TÜRKİYE SELÇUKLU ORDUSUNU OLUŞTURAN İNSAN UNSURU
A) DAİMÎ KUVVETLER
1- Gulâmlar
a) Gulâm Sistemi
b) Türkiye Selçukluları Devrinde Gulâm Sistemi
c) Gulâmân-ı Dergâh
d) Gulâmân-ı Hâs
e) Mefâride
f) Mefaride-i Halka-i Hâss
g) Mülâzımân-ı Yatak
h) Gulâm Tedâriki
ı) Türkiye Selçuklu Gulâmlannm Etnik Kökenleri
2- Iktâ' Askerleri
a) Iktâ' Sistemi
b) Askerî Iktâ
c) Merkeziyetçi Devlet Anlayışı ve Iktâ'
d) Türkiye Selçuklu Iktâ'ı ve Özellikleri
e) Iktâ' Askerleri ve Türkiye Selçuklu Ordusundaki Yeri
f) Iktâ' Nizamının Bozulması ve Askerî Yapıya Etkisi
B) YARDIMCI KUVVETLER
1- Ücretli Askerler (Ecrîhor)
2- Tâbi Devlet Kuvvetleri
3- Türkmenler ve Uc Kuvvetleri
4- Gönüllüler

II. BÖLÜM

TÜRKİYE SELÇUKLU ASKERÎ TEŞKİLÂTI
A) DÎVÂN-I 'ARZ ve ORDUNUN İDARÎ İŞLERİ
B) ORDUDA KOMUTA VE HİYERARŞİ
1- Melikü'l-Ümerâ (Beglerbegi)
2- Emîr
3- Serleşker (Subaşı)
4- Ellibaşı
5- Serhayl
6- Visâk (Otağ) Başı
7- Kûtvâl
8- Diğer Askerî Rical
C) SINIFLAR
1- Muharib Sınıflar
2- Gayr-ı Muharib Sınıflar
D) ASKERÎ EĞİTİM
E) MAAŞ ve ÖDEMELER

III. BÖLÜM
TÜRKİYE SELÇUKLU ORDUSUNUN TEÇHİZATI
A) SİLAHLAR
1-Hafif Silâhlar
a) Ok ve Yay
b) Kılıç
c) Mızrak
d) Gürz
e) Balta
f) Hançer
2- Savunma Araç Gereçleri
a) Zırh
b) Miğfer
c) Kalkan
3- Ağır Silâhlar
a) Mancınık ve ' Arrâde
b) Çarh
c) Diğer Muhasara Aletleri
B) ZEREDHÂNE (SİLAHHÂNE)
C) BÎNİT ve YÜKLETLER
1- At
2- Diğer Binit ve Yükletler
SONUÇ
KÎTÂBİYÂT

 • Açıklama
  • Türkiye Selçuklu Devleti, 1071 Malazgirt zaferinin ardından kitleler halinde Anadolu'ya gelen Türkmenlerin, Süleymânşâh önderliğinde teşkilâtlanması ve sonrasında meydana gelen siyasî ve askerî hadiseler neticesinde kurulmuştur.

   Türkiye Selçuklu ordusunun konu edildiği bu çalışma, giriş ve üç bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde Türkiye Selçuklu Devleti dönemine kadar Türk ordusunun tarihi gelişimi özetlenerek Türkiye Selçuklularının kendilerinden önceki Türk devletlerinden devraldıkları askeri miras ve tecrübeye dikkat çekilmiştir.

   Birinci bölümde Türkiye Selçuklu Ordusu'nu oluşturan insan unsuru ele alınmıştır. İkinci Bölümde, Türkiye Selçuklu askeri teşkilatı ele alınmıştır. Çalışmanın son bölümünü teşkil eden teçhizat bahsinde ise Türkiye Selçuklu Ordusu'nda kullanılan silahlar ile at, deve gibi yüklet ve binitler hakkında bilgi verilmiş, dönemin silah teknolojisi genel bir değerlendirmeye tabi tutulmuştur.

   Özet:
   Türkiye Selçuklularında ordu konusuyla ilgili bütün kaynakları tek tek ele alıp tanıtarak başlayan eser, Birinci Bölümünde Türkiye Selçuklu ordusunu oluşturan insan unsurunu değerlendiriyor. Bu unsur daimî ve yardımcı kuvvetlerden oluşmaktadır. Bunlar da gulâmlar, ikta askerleri, ücretli askerler, tâbi devlet kuvvetleri, Türkmenler ve uc kuvvetleri ile gönüllüler gibi gruplara ayrılıyor. İkinci Bölümde Türkiye Selçuklularının askerî teşkilâtı etraflı bir biçimde inceleniyor. “Divan-ı Arz”, orduda komuta ve hiyerarşi, muharip ve gayri muharip sınıflar, askerî eğitim, maaş ve ödemeler bu bölümün alt başlıklarıdır. Üçüncü bölümde ise Türkiye Selçuklu ordusunun teçhizatı ele alınıyor. Ordunun silahları; hafif silahlar (ok-yay, kılıç, mızrak, gürz, balta, hançer), savunma araç ve gereçleri (zırh, miğfer, kalkan), ağır silâhlar (mancınık ve arrâde, çarh vd.) olmak üzere üç kısımda inceleniyor. Bu bölüm Selçuklu ordusunda “zeredhâne” (silâhhâne) ve binit ve yükletlerle ilgili bilgi veren ara başlıklarla sona eriyor. Böylece Anadolu Selçuklu ordusu, yapısıyla etraflı bir biçimde mercek altına alınmış oluyor.

   İçindekiler:

   ÖNSÖZ
   KISALTMALAR
   KAYNAKLAR, TEDKİKLER
   A) VEKAYİNAMELER
   1- Yerli Vekâyinâmeler
   2- Yabancı Vekâyinâmeler
   a) Arapça Vekâyinâmeler
   b) Farsça Vekâyinâmeler
   c) Bizans Vekâyinâmeleri
   d) Ermeni Vekâyinâmeleri
   e) Süryanî ve Gürcü Vekâyinâmeleri
   f) Haçlı Vekâyinâmeleri
   B) DİPLOMATİK VESİKALAR
   1- Münşeat Mecmualan
   2- Mektuplar
   C) SİKKE ve VAKFİYELER
   D) HARP SANATI, FURUSİYE VE BAYTARİYE'YE DAİR ESERLER
   E) COĞRAFÎ ESERLER VE SEYAHATNAMELER
   F) SİYÂSETNÂMELER VE EDEBÎ ESERLER
   G) TEDKİKLER

   GİRİŞ

   I. BÖLÜM
   TÜRKİYE SELÇUKLU ORDUSUNU OLUŞTURAN İNSAN UNSURU
   A) DAİMÎ KUVVETLER
   1- Gulâmlar
   a) Gulâm Sistemi
   b) Türkiye Selçukluları Devrinde Gulâm Sistemi
   c) Gulâmân-ı Dergâh
   d) Gulâmân-ı Hâs
   e) Mefâride
   f) Mefaride-i Halka-i Hâss
   g) Mülâzımân-ı Yatak
   h) Gulâm Tedâriki
   ı) Türkiye Selçuklu Gulâmlannm Etnik Kökenleri
   2- Iktâ' Askerleri
   a) Iktâ' Sistemi
   b) Askerî Iktâ
   c) Merkeziyetçi Devlet Anlayışı ve Iktâ'
   d) Türkiye Selçuklu Iktâ'ı ve Özellikleri
   e) Iktâ' Askerleri ve Türkiye Selçuklu Ordusundaki Yeri
   f) Iktâ' Nizamının Bozulması ve Askerî Yapıya Etkisi
   B) YARDIMCI KUVVETLER
   1- Ücretli Askerler (Ecrîhor)
   2- Tâbi Devlet Kuvvetleri
   3- Türkmenler ve Uc Kuvvetleri
   4- Gönüllüler

   II. BÖLÜM

   TÜRKİYE SELÇUKLU ASKERÎ TEŞKİLÂTI
   A) DÎVÂN-I 'ARZ ve ORDUNUN İDARÎ İŞLERİ
   B) ORDUDA KOMUTA VE HİYERARŞİ
   1- Melikü'l-Ümerâ (Beglerbegi)
   2- Emîr
   3- Serleşker (Subaşı)
   4- Ellibaşı
   5- Serhayl
   6- Visâk (Otağ) Başı
   7- Kûtvâl
   8- Diğer Askerî Rical
   C) SINIFLAR
   1- Muharib Sınıflar
   2- Gayr-ı Muharib Sınıflar
   D) ASKERÎ EĞİTİM
   E) MAAŞ ve ÖDEMELER

   III. BÖLÜM
   TÜRKİYE SELÇUKLU ORDUSUNUN TEÇHİZATI
   A) SİLAHLAR
   1-Hafif Silâhlar
   a) Ok ve Yay
   b) Kılıç
   c) Mızrak
   d) Gürz
   e) Balta
   f) Hançer
   2- Savunma Araç Gereçleri
   a) Zırh
   b) Miğfer
   c) Kalkan
   3- Ağır Silâhlar
   a) Mancınık ve ' Arrâde
   b) Çarh
   c) Diğer Muhasara Aletleri
   B) ZEREDHÂNE (SİLAHHÂNE)
   C) BÎNİT ve YÜKLETLER
   1- At
   2- Diğer Binit ve Yükletler
   SONUÇ
   KÎTÂBİYÂT

   Stok Kodu
   :
   9751622723
   Boyut
   :
   16x24
   Sayfa Sayısı
   :
   469 s.
   Basım Yeri
   :
   Ankara
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   2010
   Kapak Türü
   :
   Ciltli
   Kağıt Türü
   :
   3. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat