Sepetim 0 Toplam: 0,00 TL
Türk Siyasal Tarihi 1908- 2000 Rıdvan Akın Türk Siyasal Tarihi 1908- 2000 Rıdvan Akın

#smrgKİTABEVİTürk Siyasal Tarihi 1908- 2000

Liste Fiyatı : 0,00
9786054396368
175056
Türk Siyasal Tarihi 1908- 2000
Türk Siyasal Tarihi 1908- 2000 #smrgKİTABEVİ
On İki Levha
0.00
Birinci Bölüm
İKİNCİ MEŞRUTİYET VE İTTİHAT VE TERAKKİ
1.1. Hürriyetin İlanı ve Parlamentonun Toplanması ...............................13
1.2. İkinci Meşrutiyet Devrinde Mebusan Meclisi Seçimleri ve Meclislerin Yapısı ...................................14
1.3. İttihat ve Terakkinin Kadrosu ve İdeolojisi ........................................17
1.4. İkinci Meşrutiyet'in Anayasal Düzeni ................................................ 20
1.5. 1909 Anayasa Değişiklikleri .............. 23
1.6. 1914 Sonrasındaki Anayasa Değişiklikleri ........................................ 25

İkinci Bölüm
İKİNCİ MEŞRUTİYET DEVRİNİN HÜKÜMETLERİ
2.1. Küçük Sait Paşa'nın Sadareti ...............27
2.2. Kıbrıslı Mehmet Kamil Paşa'nın Sadrazamlığa Atanması ............. 28
2.3. Bulgaristan ve Bosna Hersek'in Kaybı .................................................29
2.4. Kamil Paşa İttihatçı Meclisle Karşı Karşıya ...................................... 30
2.5. Hüseyin Hilmi Paşa Hükümeti ..........31
İÇİNDEKİLERx
2.6. Siyasal ve Toplumsal Kargaşa Ortamı .................................................31
2.7. 31 Mart Olayı ..........................................33
2.8. II. Abdülhamit'in Tahttan İndirilişi ..35
2.9. Hüseyin Hilmi Paşa Döneminin Siyasal Sorunları ..........................37
2.10. İbrahim Hakkı Paşa Hükümeti ......... 38
2.11. Trablusgarp Savaşı ................................ 40
2.12. Küçük Sait Paşa Kerhen Sadrazam ... 40
2.13. Müşir Gazi Ahmet Muhtar Paşa'nın Büyük Kabinesi ......................43
2.14. Balkan Savaşları ve Kamil Paşa Hükümeti .........................................45
2.15. Babıali Baskını ve Mahmut Şevket Paşa'nın Sadrazamlığı ............ 48
2.16. Mahmut Şevket Paşa'ya Suikast .........51
2.17. Sait Halim Paşa'nın Hükümeti Kurması .............................................51
2.18. Talat Paşa'nın Sadareti Alması ............55

Üçüncü Bölüm
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI VE İMPARATORLUĞUN DAĞILMASI
3.1. Orduda Reform ve Genç Kadroların Öne Çıkışı ..............................57
3.2. Birinci Dünya Savaşı'nın Nedenleri ..59
3.3. Osmanlı-Alman İttifak Anlaşması ....62
3.4. Birinci Dünya Savaşı'nda Cepheler ... 63
3.5. Osmanlı Ordularının Bazı Başarıları .................................................. 66
3.6. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Donanması ................................ 68
3.7. Çanakkale Savaşları .............................. 69
3.8. Topyekûn Savaş Kavramı - Savaşın Toplumsal Hayata Etkisi ...... 72
3.9. İttihat ve Terakkinin Paramiliter Örgütleri .......................................74
3.10. Savaş Döneminde Reform Çabaları ..75
3.11. Almanya ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ile İlişkilerin Artması .................................78xi
3.12. İttihat ve Terakkinin Özel Harekat Örgütü: Teşkilat-ı Mahsusa .................................................. 80
3.13. Osmanlı Ordularının Çöküşü ............81

Dördüncü Bölüm
MÜTAREKE DÖNEMİ
4.1. Müşir Ahmet İzzet Paşa Hükümeti ve Mütareke Dönemine Giriş ........85
4.2. Mondros Mütarekesi'nin Hükümleri .................................................. 86
4.3. İtilaf Donanmasının İstanbul'a Gelmesi ve Şehrin İşgal Altına Alınması ..................................... 87
4.4. Mütareke İstanbul'unda Siyasal Dinamikler .................................... 90
4.5. İzmir'in İşgal Altına Alınması ............93

Beşinci Bölüm
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ'NİN KURULUŞU
5.1. Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'da Görevlendirilmesi ve Kongreler Süreci .................................... 97
5.2. Dördüncü Dönem Osmanlı Mebusan Meclisinden Ankara Meclisine Geçiş Koşulları.................... 99
5.3. TBMM'nin Açılışı .............................. 104
5.4. Birinci Meclisin Üye Kompozisyonu................................................. 106
5.5. İdeolojik Ayrışmalar: Muhafazakarlık, İnkılapçılık, Bolşeviklik ............................................ 107
5.6. Müdafaa-ı Hukuk Birinci Grubunun Kuruluşu ............................. 112
5.7. Müdafaa-ı Hukuk İkinci Grubunun Kuruluşu ............................... 113
5.8. TBMM Kararıyla Milletvekilliği ile Bağdaşan Görevler.............. 115
5.9. İstanbul Meclisi Mebusanı Üyelerinin ve Saruhan Mebusu Çerkes Reşit ile Tokat Mebusu Nazım Bey'in Mebusluk Sıfatlarının Düşürülmesi....................116

Altıncı Bölüm
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ HÜKÜMETİ
6.1. İlk Yürütme Organı (Geçici İcra Encümeni) ....................................117
6.2. İcra Vekillerinin Sureti İntihabına Dair Kanun ...............................119
6.3. Namzetlik Usulüne Geçiş ................. 122
6.4. Yürütmenin Özerkleşme Süreci....... 123
6.5. Mustafa Kemal Paşa'nın Eleştirisi ...126
6.6. 244 Sayılı İcra Vekilleri Kanunu'nun Son Aşaması ........................ 128
6.7. İcra Vekilleri Heyeti Seçim Usulünde Uzlaşma .............................. 129
6.8. Başvekaletin Doğuşu ......................... 131

Yedinci Bölüm
MİLLİ MÜCADELEDE ANAYASAL DÜZEN VE SİYASAL REJİM
7.1. İki Anayasalılık Sorunu...................... 133
7.2. Meclis Başkanının Fiili Devlet Başkanlığı ....................................... 134
7.3. Teşkilatı Esasiye Kanunu................... 135
7.4. Siyasal Temsil Sorunları .................... 140
7.5. TBMM ve Konvansiyon Rejimi ...... 142
7.6. Konvansiyon Kuramının Uygulanabilirliği .................................... 144
7.7. Meclis Üstünlüğü İlkesine Rağmen Kemalist Çoğunluk Hükümeti .............................................. 146

Sekizinci Bölüm
MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİNDE İÇ GÜVENLİK SORUNLARI
8.1. Ankara Hükümetinin Kuruluş Evresinde İç Güvenlik Sorunları ............................................... 149
8.2. İç Savaş ve Karşı Devrimci Güçlerin Bastırılması ......................... 150
8.3. Askeri Polis (A.P.) Teşkilatının Kuruluşu ve Casusluk Faaliyetleri............................................. 151
8.4. Kırsal Güvenlik (Jandarma) Örgütünün Yenilenmesi.................. 153
8.5. Kürt Aşiretlerinin Çıkardığı Asayiş Sorunları ................................ 154
8.6. Koçgiri İsyanı ve TBMM'nin Olaya El Koyması ............................ 156
8.7. Eşkıyalık ve Alınan Önlemler........... 157
8.8. İç Göç Sorunları .................................. 159
8.9. Pontus Rum Ayrılıkçılığı................... 159
8.10. Pontus Rumlarının Tehciri ve Sorunun Çözülmesi...........161
8.11. Ermeni Tehcirinin Bıraktığı Sorunlar ...................... 164

Dokuzuncu Bölüm
REJİM SUÇLARI VE İSTİKLAL MAHKEMELERİ
9.1. Hıyanet-i Vataniye Kanunu............... 167
9.2. İstiklal Mahkemelerinin Kuruluşu . 168
9.3. İstiklal Mahkemelerinin Görev Bölgeleri ve Uygulamaları .........170
9.4. İstiklal Mahkemeleri Kanunu'nda Değişiklik ................................. 172
9.5. İstiklal Mahkemeleri Üyeleri ve Uygulanan Cezalar .....................174
9.6. İstiklal Mahkemeleri'nin Siyasi Tarihimizdeki Yeri .......................175

Onuncu Bölüm
MİLLİ ORDUNUN KURULUŞU VE İDARESİ
10.1. Mütarekeye Girerken Ordunun Durumu ................ 177
10.2. Milli Orduda Askeri Hiyerarşinin Kurulması................. 179
10.3. Ordunun Kuruluş Güçlükleri ve Firarlar.......................................... 182
10.4. Ordunun İaşe, Donatılma ve Sağlık Sorunları ................ 183
10.5. Ordunun Silah Kaynakları ve Sevkiyat Sorunları ......... 184xiv
10.6. Ordunun Başkomutan Tarafından Sevk ve İdaresi......................... 187
10.7. Olağanüstü Yükümlülükler ve Tekalif-i Milliye Emirleri............. 192

On Birinci Bölüm
TÜRK BAĞIMSIZLIK SAVAŞI
11.1. Cephelerin Kurulması ve İlk Muharebeler ...................................... 195
11.2. Batı Cephesinde İlk Savunma Savaşları ............................................ 197
11.3. Büyük Yunan Saldırısı ....................... 198
11.4. Ordunun Geri Çekilmesi ve Sakarya Meydan Muharebesi ......... 199
11.5. Büyük Türk Taaruzuna Hazırlık .....203
11.6. Büyük Taarruz ve Zafer .....................205
11.7. Kurtuluştan Sonra Bazı Taşkın Hareketler .......................209

On İkinci Bölüm
MİLLİ MÜCADELEDE TÜRK DIŞ POLİTİKASI
12.1. Ankara Hükümetinin İlk Dış Temasları ...........................................211
12.2. Sovyet Rusya ile İlişkilerin Başlaması .............................................. 212
12.3. San Remo, Spa Konferansları ve Sevr Antlaşması ..........................214
12.4. Londra Konferansı................................216
12.5. Müttefik Politikalarında Değişim Süreci ..........................................217
12.6. Mudanya Ateşkesi ............................... 219

On Üçüncü Bölüm
LOZAN DELEGELERİNİN GÖREVLENDİRİLMESİ
13.1. Delegelerin Atanması ........................ 221
13.2. Delegelerin Masrafları........................225
13.3. Delegelere Verilecek Siyasi Veçhe Sorunu ..................225
13.4. Görüşmelerin Kesilmesi ve Misakı Milli'den Taviz Tartışması..............................................226

On Dördüncü Bölüm
LOZAN BARIŞININ TEMEL HÜKÜMLERİ
14.1. Arazi (Sınır) Sorunları ve Müttefiklerin Kürtleri Öne Sürmesi ................... 229
14.2. Musul-Kerkük, Adalar, Kıbrıs, Doğu ve Batı Trakya ve Hatay ... 231
14.3. Düyun-u Umumiye ve Reji İdaresi Sorunu ......................................236
14.4. Adli ve Mali Kapitülasyonlar ile İmtiyazların Kaldırılması ........ 239
14.5. Sahil Güvenlik ve Karantina İdaresinin Türkiye'ye Verilmesi ... 241

On Beşinci Bölüm
LOZAN BARIŞININ DİĞER HÜKÜMLERİ
15.1. Ahali Mübadelesi Anlaşması ............243
15.2. Nüfus Mübadelesi Protokolü ve Etablis Sorunu...........245
15.3. Azınlık Hukuku ve Rum Ortodoks Patrikhanesi'nin Statüsü .....248
15.4. Savaş Esirlerinin Mübadelesi ............250
15.5. Lozan Barış Antlaşması'nın Değerlendirilmesi ..............................254
15.6. İstanbul'un Teslim Alınması ve Yüzellilikler Meselesi ................. 257

On Altıncı Bölüm
ESKİ REJİMİN TASFİYESİ
16.1. İstanbul Hükümeti'nin İşlemlerinin Geçersiz Sayılması ............. 259
16.2. Osmanlı Hanedanı ve Saltanatın Sonu ........................... 262
16.3. TBMM'nin Hilafete Bakışı ..............264
16.4. Abdülmecit Efendi'nin Saltanatsız Hilafeti .....................................266
16.5. Hilafetin Lağvı ve Hanedanın Sınırdışı Edilmesi ..........................268

On Yedinci Bölüm
1923 SEÇİMİ VE SİYASAL SONUÇLARI
17.1. Seçim Kararının Alınması: Madde-i Müzeyyelenin Kaldırılması ...................... 271
17.2. Seçim Kanununda Yapılan Değişiklikler ................. 271
17.3. 1923 Seçimlerinin Özellikleri ......... 274
17.4. Seçimlere Hıyanet-i Vataniye Kanununda Değişiklik ile Gidilmesi ............................... 276
17.5. Mustafa Kemal Paşa Karizmasının Seçim Sonuçlarını Belirlemesi............................................. 277
17.6. 1923 Seçiminde Mebus Seçilen Komutanların Durumu ............. 279

On Sekizinci Bölüm
CUMHURİYET DEVRİMİ VE TEK PARTİ REJİMİ
18.1. Türkiye Cumhuriyeti'nin Doğuşu .. 281
18.2. Hilafet-i İslamiye'ye Karşı Hakimiyet-i Milliye .............................282
18.3. Cumhuriyet Devrimi ve Gazi Mustafa Kemal Reisicumhur........283
18.4. Yeni Rejimin Kendini Savunması: İstanbul İstiklal Mahkemesi ...........................................284
18.5. 1924 Anayasası'na Göre Mustafa Kemal Paşa'nın Yetkileri .........286
18.6. Muhalefetin Terakkiperver Partide Buluşması ..............................287
18.7. 1926 İzmir Suikasti ve Rejimin Tek Partililiğe Yönelmesi...........290
18.8. Atatürk Devrimleri ve Kemalizm ... 291
18.9. Tek Parti Döneminin İç Güvenlik Sorunları .................................. 295
18.10.Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal Başvekil İsmet Paşa'ya Karşı..... 298
18.11.Atatürk'ün Celal Bayar'ı Başvekalete Ataması ..........................300
18.12.İsmet İnönü'nün Siyasi İnziva Hayatı ve Atatürk Sonrası Senaryolar ................... 305

On Dokuzuncu Bölüm
ATATÜRK'TEN SONRA TÜRKİYE
19.1. İsmet Paşa Cumhurbaşkanı ve Milli Şef .......................307
19.2. İnönü İktidarının Pekişmesi: Siyasette Yeni Gelişmeler .............. 313
19.3. 1939 Genel Seçimleri ve Dr. Refik Saydam'ın Başbakanlığı .........317
19.4. CHP'nin 1939 ve 1943 Kurultayları 318
19.5. Köy Enstitülerinin Kuruluşu ........... 320
19.6. Başvekil Dr.Refik Saydam'ın Ani Ölümü ve 1943 Seçimleri ....... 321
19.7. İkinci Dünya Savaşı'nın Türkiye'ye Etkileri: Olağanüstü Düzenlemeler........................................ 323
19.8. İkinci Dünya Savaşı Döneminin Bazı Uygulamaları .................... 327

Yirminci Bölüm
ÇOK PARTİLİ DEMOKRASİYE GEÇİŞ DÖNEMİ (1946-1950)
20.1. Çok Partililiğe Geçiş Dinamikleri .. 331
20.2. Savaşın Son Döneminde Önemli Siyasal Gelişmeler..................... 333
20.3. Tek Parti Rejiminin Sonu ................. 335
20.4. Demokrat Partinin Kuruluşu ve CHP'de Siyaset Değişikliği .... 338
20.5. Demokrat Partinin Muhalefet Stratejisi ...................343

Yirmi Birinci Bölüm
DEMOKRAT PARTİ İKTİDARI DÖNEMİ (1950-1960)
21.1. Demokratlar İktidarda .......................349
21.2. DP'de Bölünme ve 1957 Seçimleri . 355
21.3. Bayar'ın Cumhurbaşkanlığının Anlamı ............... 358
21.4. DP Devrinin Sonu ..............................360

Yirmi İkinci Bölüm
27 MAYIS İHTİLALİ VE 1961 DEMOKRASİSİ
22.1. 27 Mayıs İhtilali ve DP Önderlerinin Tutuklanması ....................363 22.2. 27 Mayıs 1960 Müdahalesinin Kadrosu ve Düşünceleri ..............364
22.3. 27 Mayıs'ın Hukuki Zemine Oturtulması ve 1961 Anayasası'nın Hazırlanması ............. 365
22.4. 1961 Anayasası'nın Getirdiği Yeni Kurumlar ................................. 367
22.5. İnkılap Tasarrufları: Yassıada Yüksek Adalet Divanının Kurulması, Emekli İnkılap Subayları , 147'likler Olayları ve 14'lerin Tasfiyesi ..................................369
22.6. Milli Birlik Komitesi'nin Ordu Üzerindeki Denetimini Kaybetmesi: Silahlı Kuvvetler Birliği ve 21 Ekim Protokolü....... 371
22.7. Cemal Gürsel'in Cumhurbaşkanı Seçilmesi ................................... 372
22.8. Gürsel'in Cumhurbaşkanlığı Döneminin Sorunları ..................... 375
22.9. Talat Aydemir'in Başarısız Darbe Girişimleri ................................ 377
22.10.İnönü Hükümetinin Düşürülmesi ve Adalet Partisinin İktidarı Alması ..................................... 378
22.11.Adalet Partisi Hükümetleri Devrinin Siyasal Gerilimleri ........... 383

Yirmi Üçüncü Bölüm
12 MART'TAN 12 EYLÜL'E TÜRKİYE
23.1. 12 Mart Ara Rejimi ............................. 389
23.2. Emekli Amiral Fahri Korutürk Çankaya'da .................................... 390
23.3. Ara Rejimin Sonu ve 1973 Seçimleri ................................................ 394
23.4. Milliyetçi Cephenin Kuruluşu ........ 398
23.5. MC'nin Yıkılışı Ecevit'in Başarısız Başbakanlığı ...........................402
23.6. Adalet Partisi Azınlık Hükümeti ve Ordunun Uyarı Mektubu ................................................405
23.7. İhsan Sabri Çağlayangil'in Çankaya'daki Vekaleti.........................407

Yirmi Dördüncü Bölüm
12 EYLÜL'DEN SONRA TÜRKİYE: MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ REJİMİ
24.1. 12 Eylül 1980 Darbesi ve Milli Güvenlik Konseyi ..........................411
24.2. Danışma Meclisinin Kuruluşu ve Yeni Anayasa Çalışmaları ......414
24.3. 1982 Anayasası'nın Özellikleri .........416
24.4. 1982 Anayasası'na Göre Cumhurbaşkanlığı ....................................417
24.5. Siyasi Tarihimizde Bir Sui Generis: Kenan Evren...........................419

Yirmi Beşinci Bölüm
DEMOKRASİYE GÜDÜMLÜ DÖNÜŞ VE ANAVATAN PARTİSİ İKTİDARI
25.1. Çok Partili Siyasal Hayata Güdümlü Dönüş........................ 423
25.2. ANAP İktidarı ve Değişen Muhalefet ............................. 425
25.3. Siyaset Yasaklarının Kaldırılması ... 427
25.4. 1987 Seçimi ve Siyasi Parametrelerin Değişmesi ................ 430

Yirmi Altıncı Bölüm
TURGUT ÖZAL'IN TARTIŞMALI CUMHURBAŞKANLIĞI DEVRİ (1989-1993)
26.1. Turgut Özal Çankaya'da .................... 433
26.2. Turgut Özal Başkanlık Rejimi Arayışında ............................434
26.3. 1991 Seçimleri ve ANAP'ın İktidardan Düşmesi ................ 441

Yirmi Yedinci Bölüm
SÜLEYMAN DEMİREL ÇANKAYA'DA (1993-2000)
27.1. Demirel'in Cumhurbaşkanlığı ve Siyasette Yeni Dengeler .........445
27.2. DEP'li Milletvekillerinin Yasama Dokunulmazlığı Sorunu .......449
27.3. 1995 Genel Seçimleri ......................... 452
27.4. Necmettin Erbakan Nihayet Başbakan .................................... 454
27.5. Bülent Ecevit Yirmi Yıl Sonra Tekrar Başbakan ............... 459
27.6. 1999 Genel Seçiminin Siyasal Sonuçları .......................................... 461
27.7. Süleyman Demirel Devrinin Sonu .462
SONUÇLAR.467
KAYNAKÇA 479
KAVRAM DİZİNİ.................... 513

 • Açıklama
  • Birinci Bölüm
   İKİNCİ MEŞRUTİYET VE İTTİHAT VE TERAKKİ
   1.1. Hürriyetin İlanı ve Parlamentonun Toplanması ...............................13
   1.2. İkinci Meşrutiyet Devrinde Mebusan Meclisi Seçimleri ve Meclislerin Yapısı ...................................14
   1.3. İttihat ve Terakkinin Kadrosu ve İdeolojisi ........................................17
   1.4. İkinci Meşrutiyet'in Anayasal Düzeni ................................................ 20
   1.5. 1909 Anayasa Değişiklikleri .............. 23
   1.6. 1914 Sonrasındaki Anayasa Değişiklikleri ........................................ 25

   İkinci Bölüm
   İKİNCİ MEŞRUTİYET DEVRİNİN HÜKÜMETLERİ
   2.1. Küçük Sait Paşa'nın Sadareti ...............27
   2.2. Kıbrıslı Mehmet Kamil Paşa'nın Sadrazamlığa Atanması ............. 28
   2.3. Bulgaristan ve Bosna Hersek'in Kaybı .................................................29
   2.4. Kamil Paşa İttihatçı Meclisle Karşı Karşıya ...................................... 30
   2.5. Hüseyin Hilmi Paşa Hükümeti ..........31
   İÇİNDEKİLERx
   2.6. Siyasal ve Toplumsal Kargaşa Ortamı .................................................31
   2.7. 31 Mart Olayı ..........................................33
   2.8. II. Abdülhamit'in Tahttan İndirilişi ..35
   2.9. Hüseyin Hilmi Paşa Döneminin Siyasal Sorunları ..........................37
   2.10. İbrahim Hakkı Paşa Hükümeti ......... 38
   2.11. Trablusgarp Savaşı ................................ 40
   2.12. Küçük Sait Paşa Kerhen Sadrazam ... 40
   2.13. Müşir Gazi Ahmet Muhtar Paşa'nın Büyük Kabinesi ......................43
   2.14. Balkan Savaşları ve Kamil Paşa Hükümeti .........................................45
   2.15. Babıali Baskını ve Mahmut Şevket Paşa'nın Sadrazamlığı ............ 48
   2.16. Mahmut Şevket Paşa'ya Suikast .........51
   2.17. Sait Halim Paşa'nın Hükümeti Kurması .............................................51
   2.18. Talat Paşa'nın Sadareti Alması ............55

   Üçüncü Bölüm
   BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI VE İMPARATORLUĞUN DAĞILMASI
   3.1. Orduda Reform ve Genç Kadroların Öne Çıkışı ..............................57
   3.2. Birinci Dünya Savaşı'nın Nedenleri ..59
   3.3. Osmanlı-Alman İttifak Anlaşması ....62
   3.4. Birinci Dünya Savaşı'nda Cepheler ... 63
   3.5. Osmanlı Ordularının Bazı Başarıları .................................................. 66
   3.6. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Donanması ................................ 68
   3.7. Çanakkale Savaşları .............................. 69
   3.8. Topyekûn Savaş Kavramı - Savaşın Toplumsal Hayata Etkisi ...... 72
   3.9. İttihat ve Terakkinin Paramiliter Örgütleri .......................................74
   3.10. Savaş Döneminde Reform Çabaları ..75
   3.11. Almanya ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ile İlişkilerin Artması .................................78xi
   3.12. İttihat ve Terakkinin Özel Harekat Örgütü: Teşkilat-ı Mahsusa .................................................. 80
   3.13. Osmanlı Ordularının Çöküşü ............81

   Dördüncü Bölüm
   MÜTAREKE DÖNEMİ
   4.1. Müşir Ahmet İzzet Paşa Hükümeti ve Mütareke Dönemine Giriş ........85
   4.2. Mondros Mütarekesi'nin Hükümleri .................................................. 86
   4.3. İtilaf Donanmasının İstanbul'a Gelmesi ve Şehrin İşgal Altına Alınması ..................................... 87
   4.4. Mütareke İstanbul'unda Siyasal Dinamikler .................................... 90
   4.5. İzmir'in İşgal Altına Alınması ............93

   Beşinci Bölüm
   TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ'NİN KURULUŞU
   5.1. Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'da Görevlendirilmesi ve Kongreler Süreci .................................... 97
   5.2. Dördüncü Dönem Osmanlı Mebusan Meclisinden Ankara Meclisine Geçiş Koşulları.................... 99
   5.3. TBMM'nin Açılışı .............................. 104
   5.4. Birinci Meclisin Üye Kompozisyonu................................................. 106
   5.5. İdeolojik Ayrışmalar: Muhafazakarlık, İnkılapçılık, Bolşeviklik ............................................ 107
   5.6. Müdafaa-ı Hukuk Birinci Grubunun Kuruluşu ............................. 112
   5.7. Müdafaa-ı Hukuk İkinci Grubunun Kuruluşu ............................... 113
   5.8. TBMM Kararıyla Milletvekilliği ile Bağdaşan Görevler.............. 115
   5.9. İstanbul Meclisi Mebusanı Üyelerinin ve Saruhan Mebusu Çerkes Reşit ile Tokat Mebusu Nazım Bey'in Mebusluk Sıfatlarının Düşürülmesi....................116

   Altıncı Bölüm
   TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ HÜKÜMETİ
   6.1. İlk Yürütme Organı (Geçici İcra Encümeni) ....................................117
   6.2. İcra Vekillerinin Sureti İntihabına Dair Kanun ...............................119
   6.3. Namzetlik Usulüne Geçiş ................. 122
   6.4. Yürütmenin Özerkleşme Süreci....... 123
   6.5. Mustafa Kemal Paşa'nın Eleştirisi ...126
   6.6. 244 Sayılı İcra Vekilleri Kanunu'nun Son Aşaması ........................ 128
   6.7. İcra Vekilleri Heyeti Seçim Usulünde Uzlaşma .............................. 129
   6.8. Başvekaletin Doğuşu ......................... 131

   Yedinci Bölüm
   MİLLİ MÜCADELEDE ANAYASAL DÜZEN VE SİYASAL REJİM
   7.1. İki Anayasalılık Sorunu...................... 133
   7.2. Meclis Başkanının Fiili Devlet Başkanlığı ....................................... 134
   7.3. Teşkilatı Esasiye Kanunu................... 135
   7.4. Siyasal Temsil Sorunları .................... 140
   7.5. TBMM ve Konvansiyon Rejimi ...... 142
   7.6. Konvansiyon Kuramının Uygulanabilirliği .................................... 144
   7.7. Meclis Üstünlüğü İlkesine Rağmen Kemalist Çoğunluk Hükümeti .............................................. 146

   Sekizinci Bölüm
   MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİNDE İÇ GÜVENLİK SORUNLARI
   8.1. Ankara Hükümetinin Kuruluş Evresinde İç Güvenlik Sorunları ............................................... 149
   8.2. İç Savaş ve Karşı Devrimci Güçlerin Bastırılması ......................... 150
   8.3. Askeri Polis (A.P.) Teşkilatının Kuruluşu ve Casusluk Faaliyetleri............................................. 151
   8.4. Kırsal Güvenlik (Jandarma) Örgütünün Yenilenmesi.................. 153
   8.5. Kürt Aşiretlerinin Çıkardığı Asayiş Sorunları ................................ 154
   8.6. Koçgiri İsyanı ve TBMM'nin Olaya El Koyması ............................ 156
   8.7. Eşkıyalık ve Alınan Önlemler........... 157
   8.8. İç Göç Sorunları .................................. 159
   8.9. Pontus Rum Ayrılıkçılığı................... 159
   8.10. Pontus Rumlarının Tehciri ve Sorunun Çözülmesi...........161
   8.11. Ermeni Tehcirinin Bıraktığı Sorunlar ...................... 164

   Dokuzuncu Bölüm
   REJİM SUÇLARI VE İSTİKLAL MAHKEMELERİ
   9.1. Hıyanet-i Vataniye Kanunu............... 167
   9.2. İstiklal Mahkemelerinin Kuruluşu . 168
   9.3. İstiklal Mahkemelerinin Görev Bölgeleri ve Uygulamaları .........170
   9.4. İstiklal Mahkemeleri Kanunu'nda Değişiklik ................................. 172
   9.5. İstiklal Mahkemeleri Üyeleri ve Uygulanan Cezalar .....................174
   9.6. İstiklal Mahkemeleri'nin Siyasi Tarihimizdeki Yeri .......................175

   Onuncu Bölüm
   MİLLİ ORDUNUN KURULUŞU VE İDARESİ
   10.1. Mütarekeye Girerken Ordunun Durumu ................ 177
   10.2. Milli Orduda Askeri Hiyerarşinin Kurulması................. 179
   10.3. Ordunun Kuruluş Güçlükleri ve Firarlar.......................................... 182
   10.4. Ordunun İaşe, Donatılma ve Sağlık Sorunları ................ 183
   10.5. Ordunun Silah Kaynakları ve Sevkiyat Sorunları ......... 184xiv
   10.6. Ordunun Başkomutan Tarafından Sevk ve İdaresi......................... 187
   10.7. Olağanüstü Yükümlülükler ve Tekalif-i Milliye Emirleri............. 192

   On Birinci Bölüm
   TÜRK BAĞIMSIZLIK SAVAŞI
   11.1. Cephelerin Kurulması ve İlk Muharebeler ...................................... 195
   11.2. Batı Cephesinde İlk Savunma Savaşları ............................................ 197
   11.3. Büyük Yunan Saldırısı ....................... 198
   11.4. Ordunun Geri Çekilmesi ve Sakarya Meydan Muharebesi ......... 199
   11.5. Büyük Türk Taaruzuna Hazırlık .....203
   11.6. Büyük Taarruz ve Zafer .....................205
   11.7. Kurtuluştan Sonra Bazı Taşkın Hareketler .......................209

   On İkinci Bölüm
   MİLLİ MÜCADELEDE TÜRK DIŞ POLİTİKASI
   12.1. Ankara Hükümetinin İlk Dış Temasları ...........................................211
   12.2. Sovyet Rusya ile İlişkilerin Başlaması .............................................. 212
   12.3. San Remo, Spa Konferansları ve Sevr Antlaşması ..........................214
   12.4. Londra Konferansı................................216
   12.5. Müttefik Politikalarında Değişim Süreci ..........................................217
   12.6. Mudanya Ateşkesi ............................... 219

   On Üçüncü Bölüm
   LOZAN DELEGELERİNİN GÖREVLENDİRİLMESİ
   13.1. Delegelerin Atanması ........................ 221
   13.2. Delegelerin Masrafları........................225
   13.3. Delegelere Verilecek Siyasi Veçhe Sorunu ..................225
   13.4. Görüşmelerin Kesilmesi ve Misakı Milli'den Taviz Tartışması..............................................226

   On Dördüncü Bölüm
   LOZAN BARIŞININ TEMEL HÜKÜMLERİ
   14.1. Arazi (Sınır) Sorunları ve Müttefiklerin Kürtleri Öne Sürmesi ................... 229
   14.2. Musul-Kerkük, Adalar, Kıbrıs, Doğu ve Batı Trakya ve Hatay ... 231
   14.3. Düyun-u Umumiye ve Reji İdaresi Sorunu ......................................236
   14.4. Adli ve Mali Kapitülasyonlar ile İmtiyazların Kaldırılması ........ 239
   14.5. Sahil Güvenlik ve Karantina İdaresinin Türkiye'ye Verilmesi ... 241

   On Beşinci Bölüm
   LOZAN BARIŞININ DİĞER HÜKÜMLERİ
   15.1. Ahali Mübadelesi Anlaşması ............243
   15.2. Nüfus Mübadelesi Protokolü ve Etablis Sorunu...........245
   15.3. Azınlık Hukuku ve Rum Ortodoks Patrikhanesi'nin Statüsü .....248
   15.4. Savaş Esirlerinin Mübadelesi ............250
   15.5. Lozan Barış Antlaşması'nın Değerlendirilmesi ..............................254
   15.6. İstanbul'un Teslim Alınması ve Yüzellilikler Meselesi ................. 257

   On Altıncı Bölüm
   ESKİ REJİMİN TASFİYESİ
   16.1. İstanbul Hükümeti'nin İşlemlerinin Geçersiz Sayılması ............. 259
   16.2. Osmanlı Hanedanı ve Saltanatın Sonu ........................... 262
   16.3. TBMM'nin Hilafete Bakışı ..............264
   16.4. Abdülmecit Efendi'nin Saltanatsız Hilafeti .....................................266
   16.5. Hilafetin Lağvı ve Hanedanın Sınırdışı Edilmesi ..........................268

   On Yedinci Bölüm
   1923 SEÇİMİ VE SİYASAL SONUÇLARI
   17.1. Seçim Kararının Alınması: Madde-i Müzeyyelenin Kaldırılması ...................... 271
   17.2. Seçim Kanununda Yapılan Değişiklikler ................. 271
   17.3. 1923 Seçimlerinin Özellikleri ......... 274
   17.4. Seçimlere Hıyanet-i Vataniye Kanununda Değişiklik ile Gidilmesi ............................... 276
   17.5. Mustafa Kemal Paşa Karizmasının Seçim Sonuçlarını Belirlemesi............................................. 277
   17.6. 1923 Seçiminde Mebus Seçilen Komutanların Durumu ............. 279

   On Sekizinci Bölüm
   CUMHURİYET DEVRİMİ VE TEK PARTİ REJİMİ
   18.1. Türkiye Cumhuriyeti'nin Doğuşu .. 281
   18.2. Hilafet-i İslamiye'ye Karşı Hakimiyet-i Milliye .............................282
   18.3. Cumhuriyet Devrimi ve Gazi Mustafa Kemal Reisicumhur........283
   18.4. Yeni Rejimin Kendini Savunması: İstanbul İstiklal Mahkemesi ...........................................284
   18.5. 1924 Anayasası'na Göre Mustafa Kemal Paşa'nın Yetkileri .........286
   18.6. Muhalefetin Terakkiperver Partide Buluşması ..............................287
   18.7. 1926 İzmir Suikasti ve Rejimin Tek Partililiğe Yönelmesi...........290
   18.8. Atatürk Devrimleri ve Kemalizm ... 291
   18.9. Tek Parti Döneminin İç Güvenlik Sorunları .................................. 295
   18.10.Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal Başvekil İsmet Paşa'ya Karşı..... 298
   18.11.Atatürk'ün Celal Bayar'ı Başvekalete Ataması ..........................300
   18.12.İsmet İnönü'nün Siyasi İnziva Hayatı ve Atatürk Sonrası Senaryolar ................... 305

   On Dokuzuncu Bölüm
   ATATÜRK'TEN SONRA TÜRKİYE
   19.1. İsmet Paşa Cumhurbaşkanı ve Milli Şef .......................307
   19.2. İnönü İktidarının Pekişmesi: Siyasette Yeni Gelişmeler .............. 313
   19.3. 1939 Genel Seçimleri ve Dr. Refik Saydam'ın Başbakanlığı .........317
   19.4. CHP'nin 1939 ve 1943 Kurultayları 318
   19.5. Köy Enstitülerinin Kuruluşu ........... 320
   19.6. Başvekil Dr.Refik Saydam'ın Ani Ölümü ve 1943 Seçimleri ....... 321
   19.7. İkinci Dünya Savaşı'nın Türkiye'ye Etkileri: Olağanüstü Düzenlemeler........................................ 323
   19.8. İkinci Dünya Savaşı Döneminin Bazı Uygulamaları .................... 327

   Yirminci Bölüm
   ÇOK PARTİLİ DEMOKRASİYE GEÇİŞ DÖNEMİ (1946-1950)
   20.1. Çok Partililiğe Geçiş Dinamikleri .. 331
   20.2. Savaşın Son Döneminde Önemli Siyasal Gelişmeler..................... 333
   20.3. Tek Parti Rejiminin Sonu ................. 335
   20.4. Demokrat Partinin Kuruluşu ve CHP'de Siyaset Değişikliği .... 338
   20.5. Demokrat Partinin Muhalefet Stratejisi ...................343

   Yirmi Birinci Bölüm
   DEMOKRAT PARTİ İKTİDARI DÖNEMİ (1950-1960)
   21.1. Demokratlar İktidarda .......................349
   21.2. DP'de Bölünme ve 1957 Seçimleri . 355
   21.3. Bayar'ın Cumhurbaşkanlığının Anlamı ............... 358
   21.4. DP Devrinin Sonu ..............................360

   Yirmi İkinci Bölüm
   27 MAYIS İHTİLALİ VE 1961 DEMOKRASİSİ
   22.1. 27 Mayıs İhtilali ve DP Önderlerinin Tutuklanması ....................363 22.2. 27 Mayıs 1960 Müdahalesinin Kadrosu ve Düşünceleri ..............364
   22.3. 27 Mayıs'ın Hukuki Zemine Oturtulması ve 1961 Anayasası'nın Hazırlanması ............. 365
   22.4. 1961 Anayasası'nın Getirdiği Yeni Kurumlar ................................. 367
   22.5. İnkılap Tasarrufları: Yassıada Yüksek Adalet Divanının Kurulması, Emekli İnkılap Subayları , 147'likler Olayları ve 14'lerin Tasfiyesi ..................................369
   22.6. Milli Birlik Komitesi'nin Ordu Üzerindeki Denetimini Kaybetmesi: Silahlı Kuvvetler Birliği ve 21 Ekim Protokolü....... 371
   22.7. Cemal Gürsel'in Cumhurbaşkanı Seçilmesi ................................... 372
   22.8. Gürsel'in Cumhurbaşkanlığı Döneminin Sorunları ..................... 375
   22.9. Talat Aydemir'in Başarısız Darbe Girişimleri ................................ 377
   22.10.İnönü Hükümetinin Düşürülmesi ve Adalet Partisinin İktidarı Alması ..................................... 378
   22.11.Adalet Partisi Hükümetleri Devrinin Siyasal Gerilimleri ........... 383

   Yirmi Üçüncü Bölüm
   12 MART'TAN 12 EYLÜL'E TÜRKİYE
   23.1. 12 Mart Ara Rejimi ............................. 389
   23.2. Emekli Amiral Fahri Korutürk Çankaya'da .................................... 390
   23.3. Ara Rejimin Sonu ve 1973 Seçimleri ................................................ 394
   23.4. Milliyetçi Cephenin Kuruluşu ........ 398
   23.5. MC'nin Yıkılışı Ecevit'in Başarısız Başbakanlığı ...........................402
   23.6. Adalet Partisi Azınlık Hükümeti ve Ordunun Uyarı Mektubu ................................................405
   23.7. İhsan Sabri Çağlayangil'in Çankaya'daki Vekaleti.........................407

   Yirmi Dördüncü Bölüm
   12 EYLÜL'DEN SONRA TÜRKİYE: MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ REJİMİ
   24.1. 12 Eylül 1980 Darbesi ve Milli Güvenlik Konseyi ..........................411
   24.2. Danışma Meclisinin Kuruluşu ve Yeni Anayasa Çalışmaları ......414
   24.3. 1982 Anayasası'nın Özellikleri .........416
   24.4. 1982 Anayasası'na Göre Cumhurbaşkanlığı ....................................417
   24.5. Siyasi Tarihimizde Bir Sui Generis: Kenan Evren...........................419

   Yirmi Beşinci Bölüm
   DEMOKRASİYE GÜDÜMLÜ DÖNÜŞ VE ANAVATAN PARTİSİ İKTİDARI
   25.1. Çok Partili Siyasal Hayata Güdümlü Dönüş........................ 423
   25.2. ANAP İktidarı ve Değişen Muhalefet ............................. 425
   25.3. Siyaset Yasaklarının Kaldırılması ... 427
   25.4. 1987 Seçimi ve Siyasi Parametrelerin Değişmesi ................ 430

   Yirmi Altıncı Bölüm
   TURGUT ÖZAL'IN TARTIŞMALI CUMHURBAŞKANLIĞI DEVRİ (1989-1993)
   26.1. Turgut Özal Çankaya'da .................... 433
   26.2. Turgut Özal Başkanlık Rejimi Arayışında ............................434
   26.3. 1991 Seçimleri ve ANAP'ın İktidardan Düşmesi ................ 441

   Yirmi Yedinci Bölüm
   SÜLEYMAN DEMİREL ÇANKAYA'DA (1993-2000)
   27.1. Demirel'in Cumhurbaşkanlığı ve Siyasette Yeni Dengeler .........445
   27.2. DEP'li Milletvekillerinin Yasama Dokunulmazlığı Sorunu .......449
   27.3. 1995 Genel Seçimleri ......................... 452
   27.4. Necmettin Erbakan Nihayet Başbakan .................................... 454
   27.5. Bülent Ecevit Yirmi Yıl Sonra Tekrar Başbakan ............... 459
   27.6. 1999 Genel Seçiminin Siyasal Sonuçları .......................................... 461
   27.7. Süleyman Demirel Devrinin Sonu .462
   SONUÇLAR.467
   KAYNAKÇA 479
   KAVRAM DİZİNİ.................... 513

   Stok Kodu
   :
   9786054396368
   Boyut
   :
   16x24
   Sayfa Sayısı
   :
   555 s.
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   2012
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   3. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
   175056    Rıdvan Akın    Türk Siyasal Tarihi 1908- 2000     On İki Levha        #smrgTELİF    Tarih    Türkiye Siyasi Tarihi                           
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat