Sepetim 0 Toplam: 0,00 TL
%20
Tarih-i Beyhakî Ebu'l-Fazl Muhammed B. Hüseyin-i Beyhakî

#smrgKİTABEVİTarih-i Beyhakî

Liste Fiyatı : 80,00
İndirimli Fiyat : 64,00
Kazancınız : 16,00
%20
Temin süresi 10 gündür.
9789751636164
198705
Tarih-i Beyhakî
Tarih-i Beyhakî #smrgKİTABEVİ
TTK Türk Tarih Kurumu
64.00
Târîh-i Beyhaki. Beyhaki'ye büyük şöhret sağlayan ve otuz cilt olduğu rivayet edilen bu büyük eserden günümüze sadece 421-432 (1030-1041) yılları arasındaki olayları anlatan bölüm kalmıştır. Sultan Mahmud'un ölümünden başlayıp Sultan Mesud'un Dandanakan yenilgisinden sonra Hindistan'a iltica ettiği yıla kadar gelen bu bölüm birkaç defa basılmıştır (Calcutta 1862; Tahran 1305/1887-1888, 1319 hş./1940, 1319-1332 hş./1940-1953, 1324 hş./1945; Meşhed 1350 hş./1971, 1355 hş./1976; Tahran 1358 hş./1980). Altı ve yedinci ciltlerden ibaret olan bu bölümün dışında ayrıca beşinci ve onuncu cildin bazı parçaları da zamanımıza kadar gelmiştir. İbn Funduk eserin çeşitli ciltlerine değişik kütüphanelerde rastladığını fakat takım halinde hiçbir yerde görmediğini ifade etmektedir.

İçindekiler
ÖN SÖZ
EBU'L-FAZL-İ BEYHAKÎ HAKKINDA
TÂRÎH-İ BEYHAKÎ (BEŞİNCİ CİLT
Sultan Mes'ud'un Babası Sultan Mahmud'un Vefatından Sonra Kardeşi Emir
Muhammed'in Gazne'de Saltanat Tahtına Oturduğu Tarihten Teginâbâd'da
Tevkif Edildiği ve Nihayet Saltanatın Herat'ta Kendisine Karar Kıldığı
Zamana Kadar Başından Geçen Olaylar
Bundan Sonraki Haller ve Hünerler, Askerin Teginâbâd'dan Herat'a Gelmesi
ve Bu Müddet Zarfında Vâki Olan Olaylar
Emîr Muhammed'in Tevkif Edildiği Tarihten İtibaren Kuhtîz Kalesinden
Mendiş Kalesine Nakledildiği Tarihe Kadar Geçen Ahvalin Geri Kalan
Kısımları
Emir Mes'ud'un Dilinden Bu-Nasr-ı Muşkân'ın Kalemiyle Yazılıp Türkistan
Hanı Kadirhan'a Gönderilen Mektup
Sultan Mes'ud Tarafından Harezmşah'a Yazılan Ferman
Mahmud Oğlu Emir Şihabüddevle Mes'ud'un Tarihinin Başlangıcı
(Altıncı Cilt)
FASIL I
FASIL II
Emir Şihâbu'd-Devle Mes'ud B. Mahmud'un Veliahtlığı ve Onun Hallerine Dair Olaylar
Mank-i Ali-yi Meymun'un Emir ile Olan Hikâyesi
Kabus Oğlu Menuçihr İle Emir Mahmud Oğlu Emir Mes'ud Arasında
Yapılan Muahedenin Sureti
Zü'r-Riyâseteyn Fazl-ı Sehl ile Hüseyin B. El-Mus'ab'ın Hikâyesi
Dört Yüz Yirmi İki (1030-1031) Yılının Tarihi
Afşin'in Hikâyesi ve Bu-Dulef 'in Onun Elinden Kurtulması
Vezir Emir Hasenek'in Asılması
Bu Zamanlarda Kadir Han ile Akit ve Ahit Yenilenmesi İçin Elçiler
Gönderilmesi
Tebbânîler Kıssası
Emir-i Âdil Sebük Tegin ile Kendisini Türkistan'dan Getirmiş Olan Hâcesi
Arasında Geçen Macera ve Sebük Tegin'in Rüya Görmesi
Âdil Emir Sebük Tegin'in Dişi Bir Ceylan ile Yavrusuna Merhamet Göstermesi
ve Bunun Üzerine Gördüğü Rüya
Musâ Aleyhisselam'ın Bir Kuzu Yavrusuyla Hikâyesi ve Ona Merhamet Etmesi
Tebbânîler Kıssasının Bakiyesi
Türkistan'a İki Elçi ile Gönderilen Mektubun ve Müşafehelerin
Nüshası
Hint Ordusu Kumandanı Hâcib Eryaruk'un Yakalanması ve Gur'da
Öldürülünceye Kadar Basından Geçen Maceralar
Sahibü'l-Ceyş Asıg Tegin'in Yakalanıp Gerdiz Kalesine Gönderilmesi ve
Orada Ölümüne Kadar Başından Geçenler
Mukran Vilâyeti Meselesi ve Emir Mahmud Zamanında Orada Geçen Vakalar
Emir Mes'ud'un Belh'ten Gaznin'e Gitmesi (Yedinci Cilt
Emir Ebu Yakub Yusuf B. Nâsıru'd-Din Ebu Mansur Sebük Tegin El-Gazi'nin
Yakalanması
Tuğrul-i Adudî Denilen Kölenin Hikâyesi
Sel Basması
Elçinin Bağdad'dan Gelip Halife El-Kadir Billah'ın Ölümünü Bildirmesi
ve Hutbenin El-Kaim Bi-Emrillah -Tanrı Ömrünü Uzatsın- Adına Okunması
423/1031-1032 Yılının Tarihi
Halife Kaim Bi-Emrillah'ın Sultan Mes'ud'a Mektubu
Ahitname
Ârız Bu-Sehl Muhammed B. Hasan-i Zuzenî'nin Tevkif Edilmesi ve Bunun Sebebi
Hazreti Sultan Şihâbu'd-Devle Ebu Saîd-i Mes'ud'un Harezmşah Altuntaş'a Yazdığı Mektup
Hikâye
Harezmşah'ın Buhârâ Yolundan Ali Tegin'e Karşı Savaş Yapmak İçin
Maveraünnehr'e Gitmesi ve Ölümü
Gazne'den Darü'l-Hilâfe'ye Elçilerin Nasıl Gidip Döndükleri Hakkında Malumat
Hikâye
Fasıl: Dünya Hakkındadır
424/1032-1033 Yılının Geri Kalan Olayları (Sekizinci Cildin Başlangıcı)
Bu Yılın Yazında Nîşâbur'da Vaki Olan Nadir ve Garip Vakalar
Bu Sıralarda Vaki Olan Acayip Olaylar
Tilek'in Ahvali
Hikâye
Hikâye
Emir'in Elçilerinin Türkistan'dan Dönerek Mahfe ile Gelini Getirmeleri ve
Onlarla Beraber Hânîlerin Elçilerinin Gelmeleri
Kirman'ın Ahvali ve Orada Bulunan Askerin Bozguna Uğraması
Emir Mes'ud'un Gazne'den Çıkması, Büst Tarafına ve Oradan Horasan ve Curcan'a Gitmesi
426/1034-1035 Yılı
Adil Emir Sebük Tegin'in Siyaseti
Leys Oğlu Amr'ın Horasan Emiriyken Oğlunun Ölüm Haberi Kendisine
Bildirildiği Vakit Aldığı Vaziyet
427/1035-1036 Yılının Tarihi
428/1036-1037 Yılının Tarihi
Müminlerin Emiri ile İbn Semmâk ve İbn Abdu'l-Azîz Arasında Geçenler Hakkında Hikâye
Emir Mes'ud ile Buğra Han'ın Arasının Açılması, Emir'in Bu-Sâdık-ı
Tebbânî'yi Elçi Olarak Kaşgar ve Taraz'a Göndermesi ve Arslan Han
Vasıtasıyla Bu Gerginliğin Aradan Kalkması
429/1037-1038 Yılının Tarihi
430/1038-1039 Yılının Tarihi (Dokuzuncu Cildin Başı)
Ali-Yi Kuhendizî ve Yakalanışı Hikâyesi
Serahs Sahrasında Selçuklularla Savaş ve Selçukluların Hezimete Uğramaları
Sultan Şihâbu'd-Devle ve Kutbu'l-Mille Ebî Saîd B. Yemîni'd-Devle ve
Emîni'l-Mille'nin Herat Şehrine Gelmesi, Orada Kalması ile Burada Zuhur
Eden Olayların Açıklaması ve Neticede Kendisinin Türkmenler Üzerine
Yürümesi ve Bu Sırada Vaki Olan Hallerin Beyanı
Fasıl
Emir -Tanrı Ondan Razı Olsun- Herat'tan Puşeng Tarafına Gidişi
Arslan Han'a Yazılan Mektubun Sureti
Fakih Bu-Hanife'nin Kasidesi
Sâmâni Emîri Mansur-i Nuh Kıssası
Cafer B. Yahyâ B. Hâlid Bermekî'nin Hikâyesi
Onuncu Cilt
Harezm Babı
Harezm Vilayetine Dair
Fasıl
Harezmşah Ebu'l-Abbâs'ın Hikâyesi
Saltanatın Bu Hanedandan Hâcib Altuntaş'a Geçmesi
Bu Hutbe Meselesi Yüzünden Çıkan Fitneler ve Zuhura Gelen Belâlar
Şerir Adamların Tasallutu
DİZİN

 • Açıklama
  • Târîh-i Beyhaki. Beyhaki'ye büyük şöhret sağlayan ve otuz cilt olduğu rivayet edilen bu büyük eserden günümüze sadece 421-432 (1030-1041) yılları arasındaki olayları anlatan bölüm kalmıştır. Sultan Mahmud'un ölümünden başlayıp Sultan Mesud'un Dandanakan yenilgisinden sonra Hindistan'a iltica ettiği yıla kadar gelen bu bölüm birkaç defa basılmıştır (Calcutta 1862; Tahran 1305/1887-1888, 1319 hş./1940, 1319-1332 hş./1940-1953, 1324 hş./1945; Meşhed 1350 hş./1971, 1355 hş./1976; Tahran 1358 hş./1980). Altı ve yedinci ciltlerden ibaret olan bu bölümün dışında ayrıca beşinci ve onuncu cildin bazı parçaları da zamanımıza kadar gelmiştir. İbn Funduk eserin çeşitli ciltlerine değişik kütüphanelerde rastladığını fakat takım halinde hiçbir yerde görmediğini ifade etmektedir.

   İçindekiler
   ÖN SÖZ
   EBU'L-FAZL-İ BEYHAKÎ HAKKINDA
   TÂRÎH-İ BEYHAKÎ (BEŞİNCİ CİLT
   Sultan Mes'ud'un Babası Sultan Mahmud'un Vefatından Sonra Kardeşi Emir
   Muhammed'in Gazne'de Saltanat Tahtına Oturduğu Tarihten Teginâbâd'da
   Tevkif Edildiği ve Nihayet Saltanatın Herat'ta Kendisine Karar Kıldığı
   Zamana Kadar Başından Geçen Olaylar
   Bundan Sonraki Haller ve Hünerler, Askerin Teginâbâd'dan Herat'a Gelmesi
   ve Bu Müddet Zarfında Vâki Olan Olaylar
   Emîr Muhammed'in Tevkif Edildiği Tarihten İtibaren Kuhtîz Kalesinden
   Mendiş Kalesine Nakledildiği Tarihe Kadar Geçen Ahvalin Geri Kalan
   Kısımları
   Emir Mes'ud'un Dilinden Bu-Nasr-ı Muşkân'ın Kalemiyle Yazılıp Türkistan
   Hanı Kadirhan'a Gönderilen Mektup
   Sultan Mes'ud Tarafından Harezmşah'a Yazılan Ferman
   Mahmud Oğlu Emir Şihabüddevle Mes'ud'un Tarihinin Başlangıcı
   (Altıncı Cilt)
   FASIL I
   FASIL II
   Emir Şihâbu'd-Devle Mes'ud B. Mahmud'un Veliahtlığı ve Onun Hallerine Dair Olaylar
   Mank-i Ali-yi Meymun'un Emir ile Olan Hikâyesi
   Kabus Oğlu Menuçihr İle Emir Mahmud Oğlu Emir Mes'ud Arasında
   Yapılan Muahedenin Sureti
   Zü'r-Riyâseteyn Fazl-ı Sehl ile Hüseyin B. El-Mus'ab'ın Hikâyesi
   Dört Yüz Yirmi İki (1030-1031) Yılının Tarihi
   Afşin'in Hikâyesi ve Bu-Dulef 'in Onun Elinden Kurtulması
   Vezir Emir Hasenek'in Asılması
   Bu Zamanlarda Kadir Han ile Akit ve Ahit Yenilenmesi İçin Elçiler
   Gönderilmesi
   Tebbânîler Kıssası
   Emir-i Âdil Sebük Tegin ile Kendisini Türkistan'dan Getirmiş Olan Hâcesi
   Arasında Geçen Macera ve Sebük Tegin'in Rüya Görmesi
   Âdil Emir Sebük Tegin'in Dişi Bir Ceylan ile Yavrusuna Merhamet Göstermesi
   ve Bunun Üzerine Gördüğü Rüya
   Musâ Aleyhisselam'ın Bir Kuzu Yavrusuyla Hikâyesi ve Ona Merhamet Etmesi
   Tebbânîler Kıssasının Bakiyesi
   Türkistan'a İki Elçi ile Gönderilen Mektubun ve Müşafehelerin
   Nüshası
   Hint Ordusu Kumandanı Hâcib Eryaruk'un Yakalanması ve Gur'da
   Öldürülünceye Kadar Basından Geçen Maceralar
   Sahibü'l-Ceyş Asıg Tegin'in Yakalanıp Gerdiz Kalesine Gönderilmesi ve
   Orada Ölümüne Kadar Başından Geçenler
   Mukran Vilâyeti Meselesi ve Emir Mahmud Zamanında Orada Geçen Vakalar
   Emir Mes'ud'un Belh'ten Gaznin'e Gitmesi (Yedinci Cilt
   Emir Ebu Yakub Yusuf B. Nâsıru'd-Din Ebu Mansur Sebük Tegin El-Gazi'nin
   Yakalanması
   Tuğrul-i Adudî Denilen Kölenin Hikâyesi
   Sel Basması
   Elçinin Bağdad'dan Gelip Halife El-Kadir Billah'ın Ölümünü Bildirmesi
   ve Hutbenin El-Kaim Bi-Emrillah -Tanrı Ömrünü Uzatsın- Adına Okunması
   423/1031-1032 Yılının Tarihi
   Halife Kaim Bi-Emrillah'ın Sultan Mes'ud'a Mektubu
   Ahitname
   Ârız Bu-Sehl Muhammed B. Hasan-i Zuzenî'nin Tevkif Edilmesi ve Bunun Sebebi
   Hazreti Sultan Şihâbu'd-Devle Ebu Saîd-i Mes'ud'un Harezmşah Altuntaş'a Yazdığı Mektup
   Hikâye
   Harezmşah'ın Buhârâ Yolundan Ali Tegin'e Karşı Savaş Yapmak İçin
   Maveraünnehr'e Gitmesi ve Ölümü
   Gazne'den Darü'l-Hilâfe'ye Elçilerin Nasıl Gidip Döndükleri Hakkında Malumat
   Hikâye
   Fasıl: Dünya Hakkındadır
   424/1032-1033 Yılının Geri Kalan Olayları (Sekizinci Cildin Başlangıcı)
   Bu Yılın Yazında Nîşâbur'da Vaki Olan Nadir ve Garip Vakalar
   Bu Sıralarda Vaki Olan Acayip Olaylar
   Tilek'in Ahvali
   Hikâye
   Hikâye
   Emir'in Elçilerinin Türkistan'dan Dönerek Mahfe ile Gelini Getirmeleri ve
   Onlarla Beraber Hânîlerin Elçilerinin Gelmeleri
   Kirman'ın Ahvali ve Orada Bulunan Askerin Bozguna Uğraması
   Emir Mes'ud'un Gazne'den Çıkması, Büst Tarafına ve Oradan Horasan ve Curcan'a Gitmesi
   426/1034-1035 Yılı
   Adil Emir Sebük Tegin'in Siyaseti
   Leys Oğlu Amr'ın Horasan Emiriyken Oğlunun Ölüm Haberi Kendisine
   Bildirildiği Vakit Aldığı Vaziyet
   427/1035-1036 Yılının Tarihi
   428/1036-1037 Yılının Tarihi
   Müminlerin Emiri ile İbn Semmâk ve İbn Abdu'l-Azîz Arasında Geçenler Hakkında Hikâye
   Emir Mes'ud ile Buğra Han'ın Arasının Açılması, Emir'in Bu-Sâdık-ı
   Tebbânî'yi Elçi Olarak Kaşgar ve Taraz'a Göndermesi ve Arslan Han
   Vasıtasıyla Bu Gerginliğin Aradan Kalkması
   429/1037-1038 Yılının Tarihi
   430/1038-1039 Yılının Tarihi (Dokuzuncu Cildin Başı)
   Ali-Yi Kuhendizî ve Yakalanışı Hikâyesi
   Serahs Sahrasında Selçuklularla Savaş ve Selçukluların Hezimete Uğramaları
   Sultan Şihâbu'd-Devle ve Kutbu'l-Mille Ebî Saîd B. Yemîni'd-Devle ve
   Emîni'l-Mille'nin Herat Şehrine Gelmesi, Orada Kalması ile Burada Zuhur
   Eden Olayların Açıklaması ve Neticede Kendisinin Türkmenler Üzerine
   Yürümesi ve Bu Sırada Vaki Olan Hallerin Beyanı
   Fasıl
   Emir -Tanrı Ondan Razı Olsun- Herat'tan Puşeng Tarafına Gidişi
   Arslan Han'a Yazılan Mektubun Sureti
   Fakih Bu-Hanife'nin Kasidesi
   Sâmâni Emîri Mansur-i Nuh Kıssası
   Cafer B. Yahyâ B. Hâlid Bermekî'nin Hikâyesi
   Onuncu Cilt
   Harezm Babı
   Harezm Vilayetine Dair
   Fasıl
   Harezmşah Ebu'l-Abbâs'ın Hikâyesi
   Saltanatın Bu Hanedandan Hâcib Altuntaş'a Geçmesi
   Bu Hutbe Meselesi Yüzünden Çıkan Fitneler ve Zuhura Gelen Belâlar
   Şerir Adamların Tasallutu
   DİZİN

   Stok Kodu
   :
   9789751636164
   Boyut
   :
   16x24
   Basım Yeri
   :
   Ankara
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   2019
   Çeviren
   :
   Necati Lügal
   Kapak Türü
   :
   Karton
   Kağıt Türü
   :
   1. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat