Sepetim 0 Toplam: 0,00 TL
%20
Tabakat-ı Nasırî: Gazneliler, Selçuklular; Atabeglikler ve Hârezmşâhla Tabakat-ı Nasırî: Gazneliler, Selçuklular; Atabeglikler ve Hârezmşâhla

#smrgKİTABEVİTabakat-ı Nasırî: Gazneliler, Selçuklular; Atabeglikler ve Hârezmşâhlar

Liste Fiyatı : 14,00
İndirimli Fiyat : 11,20
Kazancınız : 2,80
%20
Temin süresi 10 gündür.
Tabakat-ı Nasırî: Gazneliler, Selçuklular; Atabeglikler ve Hârezmşâhlar
Tabakat-ı Nasırî: Gazneliler, Selçuklular; Atabeglikler ve Hârezmşâhlar #smrgKİTABEVİ
TTK Türk Tarih Kurumu
11.20
...Dergâh-ı Rabbânî'nin en zayıf kulu olan Minhâc-i Sirâc-i Cüzcânî şöyle der: Bir soy ve hânedâna bir müddet memleket yönete ve hüküm sürme sırasının vâsıl olması ve devletin, her dönem başka bir dala konan bir kuşa benzemesi Allah'ın takdiri iledir. Zira siyaset ve paylaşma olmadan ve sıkıntı çekmeden emîrliğin mesnedi ve saltanatın dayanağı olmaz. Halk ve toplumun bütün işleri, düzenli bir şekilde yürümez. 187712, Minhâc-i Sirâc el-Cûzcânî, Tabakat-ı Nasırî: Gazneliler, Selçuklular; Atabeglikler ve Hârezmşâhlar , TTK Türk Tarih Kurumu, Erkan Göksu, 9789751631411, Tarih, Selçuklu Dönemi, , , , , , , 0 1 16x24 192 s. Ankara 2015 1 Ciltli 1. Hamur Türkçe 10 0 187713 303187713 #smrgSAHAF Anadolu'da Hz. Ali Tasavvurları - XIII. - XVI. Yüzyıllar 0 0,00 0 TL 1 n Edebiyat Kamile Ünlüsoy TTK Türk Tarih Kurumu https://www.simurg.com.tr/u/resimler/187713.jpg Hz. Ali İslâm düşüncesinin ilk dönemlerinden günümüze kadar gelen süreçte kendisine atfedilen nitelendirmelerle, Müslümanların hafızasında tarihsel kişiliğinin yanı sıra çok farklı kişiliklerle tasavvur edilmiştir. Bu tasavvurlar şifâhi ve yazılı kültürle nesilden nesile aktarılarak, Müslüman kültürde önemli bir yere sahip olmuştur. Anadolu coğrafyasında Hz. Ali'nin nasıl algılanıp tasavvur edildiğinin bilimsel metotlarla tespit edilmesini hedefleyen bu çalışma XIII.-XVI. yy. zaman dilimiyle sınırlandırılmıştır. 187713, Kamile Ünlüsoy, Anadolu'da Hz. Ali Tasavvurları - XIII. - XVI. Yüzyıllar , TTK Türk Tarih Kurumu, , 303187713, Edebiyat, Türk Halk Edebiyatı Tarihi, İslamiyet, Tasavvuf, , , , , , 0 1 16x24 354 s. Ankara 2015 1 Ciltli 1. Hamur Türkçe 8 0 187714 303187714 #smrgSAHAF Stepler İmparatorluğu: Attilâ, Cengiz Han, Timur 0 0,00 0 TL 1 n Tarih Rene Grousset TTK Türk Tarih Kurumu https://www.simurg.com.tr/u/resimler/187714.jpg Ünlü Fransız tarhiçisi Rene GROUSSET'in Stepler İmparatorluğu isimli eseri, seneler önce Halil İNALCIK tarafından tercüme edilmiş ve Türk Tarih Kurumu tercüme eserler arşivine konumuştu. Son zamanlarda Kurumumuz tarafından be ve benzeri birçok kıymetli tercüme metinlerinin basılması ve tarihçilerin hizmetine sunulması çalışmaları başlatılmıştır.

Attilâ, Cengiz Han, Timur ... Bu adları herkes bilir. Batı vakanüvisleri ile Çin ve İran vakanüvisleri hikâyeleri, bunları halka kadar yaymıştır. Bunlar, medeni tarih ortasında birdenbire çıkarak bir kaç senede Roma âlemini, İran ve Çin dünyasını bir harabe yığını haline getirirler. Gelişleri, kendilerinin harekete geçiren sebepler, ortadan kayboluşları o kadar izah edilemez görünür ki, müspet tarih bile, onları, eski medeniyetlere ceza olarak gönderilmiş Allah'ın musibetleri telâkki eden eski müelliflerin bu hükmünü kabul etmekten uzak değildir.

Özet:
Grousset'nin alanında tanınmış kitabı XIII. Asra kadar Yukarı Asya, Cengiz Han Moğolları ve Son Moğollar başlıklı üç ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde steplerin eski tarihi: İskitler ve Hunlar, Tukyular, Uygurlar, K'itanlar, XIII. Asırda Türkler ve İslâm Âlemi, Rus stepleri; ikinci bölümde Cengiz Han, halefleri, Kubilay ve Çin'de Moğol Hanedanı, Çağatay Hanedanı, İran Moğolları ve Hülagu, Kıpçak Hanlığı, Timur; üçüncü bölümde Rusya Moğolları, Şeybanîler, son Çağatay hükümdarları, son Moğolistan imparatorlukları etraflıca ele alınmaktadır. 50 yıl kadar önce tercüme edilen eser, Prof. Dr. Ertuğrul Tokdemir ve Mustafa Dönmez tarafından yayına hazırlanmıştır.

İçindekiler:

TAKDİM
ÖNSÖZ
GİRİŞ: STEP VE TARİH

BİRİNCİ BÖLÜM XIII ASRA KADAR YUKARI ASYA
I- STEPLERİN ESKİ TARİHİ: İSKİTLER ve HUNLAR
1 Step Medeniyetinin Eskiliği
2 İskitler
3 İskit Sanatı
4 Sarmatlar ve Batı Sibirya
5 Altaylar'da Türklerden Önceki Kültürler
6 Hiyong-nuların Menşeleri Hım Sanat
7 Hiyong-nulann İlk Hücumları ve Yüe-çelerin Muhacereti
8 İlk Hun Zaferlerinin Akisleri Afganistan'da Yunan Hâkimiyetinin Sukutu
9 Hiyong-nuların ilk Hanlara Karşı Mücadeleleri Batı Hiyong-nuların Ayrılması
10 Çin'in Son Hanlar Sülâlesi Devrinde Hiyong-nulara Karşı Mücadeleleri Güney Hiyong-nularının Parçalanması
11 İpek Yolu
12 Pan Tch'ao Tarafından Tarım Havzasının Fethi
13 Eski Çağlar Sonunda ve Orta Çağ Başlarında Tarım Vahaları Medeniyeti
14 Moğolistan İmparatorluğu'nda Kuzey Hiyong-nularının Yerine Sien-peilerin Geçmesi
15 IV Asrın Büyük İstilaları Hiyongnular ve Sien-peiler Tarafından Fethinden Sonra Kuzey Çin
16 Tabgaç Türkleri Yahut T'o-palar Devleti vejuan-juan Moğol Hanlığı
17 Son Minusinsk Kültürü
18 Eftalit Hunları
19 Hunlar Avrupa'da: Attilâ

II- ERKEN ORTA ÇAĞ: TUKYULAR, UYGURLAR VE K'İTANLAR
1 Tukyu İmparatorluğu
2 Tukyu İmparatorluğumun Parçalanması
3 İmparator T'ai-tsong Tarafından Doğu Tukyuları Hanlığı'nm Yıkılması
4 Batı Tukyuları Hanlığımın Dağılması
5 T'angiarın Tahta Çıkışında Tarım'daki Hint Avrupa Vahaları
6 T'angiarın Tarım Mıntıkası Üzerinde Himayelerini Kurması
7 Yukarı Asya'nın Hâkimi olan Tanglar Çin'i
8 Tukyu Devletimin Son Parlayışı, Mo-Ço Kağan
9 Gültekin ve Bilge Kağan
10 Doğu Tukyuları İmparatorluğu'nun Yıkılması Uygur İmparatorluğumun İlk Zamanları
11 Tangların En Kudretli Devri: Baü Türkistan'ın İtaat Altına Alınması
12 Pamir'in Batısında Araplarla Çin'in Rekabeti
13 Çinliler Pamir'de (747-750)
14 Yukan Asya'da T'ang Hâkimiyetinin Yıkılması (751)
15 Uygur Türk İmparatorluğu
1(5 Şa-to Türkleri
17 K'i-tanlar
18 Cürçetler

III- XIII ASRA KADAR TÜRKLER VE İSLAM ÂLEMİ
1 X Asırda Türk Alemine Karşı İran Engeli: Samanîler
2 Kaşgarya'nın ve Maveraünnehir'in Türkleşmesi: Karahanlılar
3 Selçukluların Türk Tarihindeki Rolü
4 Sultan Sanear ve Amu Derya Üzerinde Muhafızlık
5 Karahıtay İmparatorluğu
6 Harezm İmparatorluğu

IV- VI. ASIRDAN XIII. ASRA KADAR RUS STEPİ
1 Avarlar
2 Bulgarlar ve Macarlar
3 Hazarlar
4 Peçenekler ve Kıpçaklar

İKİNCİ BÖLÜM CENGİZ HAN MOĞOLLARI
I- CENGİZ HAN
1 XII asırda Moğolistan
2 Moğollar Arasında İlk Birlik Teşebbüsleri
3 Cengiz Han'ın Gençliği
4 Cengiz Han Keraitlerin Tabii
5 Cengiz Han'ın Vang Han'la Bozuşması Kerait Memleketinin Fethi
6 Nayman Memleketinin Fethi Moğolistan'ın Cengiz Han Taralından Birleştirilmesi
7 İmparator Cengiz Han
8 Yeni Moğol İmparatorluğu, Devlet ve Ordu
9 Cengiz Han Taraündan Kuzey Çin'in Fethi
10 Eski Karahıtay İmparatorluğu'nun Moğollar Tarafından Fethi
11 Cengiz Han Taralından Harezm İmparatorluğu'nun Yıkılması
12 Cebe ile Sübötay'ın İran ve Rusya'ya Akını
13 Cengiz Han'ın Son Seneleri
14 Cengiz Han'ın Karakteri ve Eseri

II- CENGİZ HAN'IN İLK ÜÇ HALEFİ
1 Ülkelerin Cengiz Han'ın Oğulları Arasında Yurtluk Olarak Taksimi
2 Ogöday'ın Kağanlığı (1229-1241)
3 Moğolların Kin İmparatorluğu'nu Ortadan Kaldırmaları
4 Moğollar Tarafından Batı İran'ın Fethi
5 Batu ve Sübötay 'ın Avrupa'ya Seferleri
6 Töregene'nin Naipliği (1242-1246)
7 Güyük'ün Kağanlığı (1246-1248)
8 Oğul Kaymiş'in Naipliği
9 Mongka'nın Kağanlığı (1251 1259)
10 Rubrouck'un Seyahati
11 Mongka'nın Song İmparatorluğu'na Karşı Harbi

III- KUBİLAY VE ÇİN'DE MOĞOL HANEDANI
1 Kubilay'la Arık-böge Arasında Rekabet
2 Kubilay Tarafından Song İmparatorluğu'nun Fethi
3 Kubilay'ın Japonya, Çin Hindi ve Cava'da Harpleri
4 Kubilay'ın Kaydu İle Mücadelesi
5 Kubilay'ın İdaresi: Moğol Siyaseti ve Çin Siyaseti
6 Kubilay ve Haleflerinin Dinî Siyaseti: Budizm
7 Kubilay'ın ve Haleflerinin Dinî Siyaseti: Nasturilik
8 Mareo Polo'nun Seyahati
9 Moğol Hâkimiyeti Devrinde Çin'in İktisadî Refah ve İnkişafı
10 Moğol Sülâlesi Devrinde Çin'de Katoliklik
11 Kubilay Sülâlesinin Son Mümessilleri: Moğolların Çin'den Kovulması

IV- ÇAĞATAY HANEDANI ZAMANINDA TÜRKİSTAN
1 Çağatay Hanlığı: Umumî Karakterleri ve Başlangıcı
2 Algu Devri, Çağatayların Tâbilikten Kurtulma Teşebbüsü
3 Kaydu'nun Metbuluğu Altında Çağatay Hanlığı
4 Çağatay Hanlığımın En Parlak Devri: Duva, Esen-buga ve Kebek
5 Çağatay Hanlığımda Ayrılık: Maveraünnehir ve Moğolistan
6 Emir Kazgan Hükümeti Zamanında Maveraünnehir
7 Tugluk Timur: Çağatay Bütünlüğünün Yeniden Tesisi

V- İRAN MOĞOLLARı VE HÜLAGU HANEDANI
1 Hülagu'nun Gelişine Kadar İran'da Moğol İdaresi: Çormagan, Baycu ve Elcigidey
2 Hülagu'nun Gelişine Kadar İran'da Moğol İdaresi Körgüz ve Argun Aga
3 Hülagu Devri, îsmailîlerin İmhası Bağdat'ın Fethi ve Hilafetin Yıkılması
4 Hülagu'nun Hristiyanlığa Karşı Sempatisi
5 Hülagu'nun Suriye Seferi
6 Hülagu'nun Son Seneleri
7 Abaka Devri
8 Argun Devri
9 Rabban Çauma'nın Elçilikle Balıya Gitmesi
10 Gayhatu ve Baydu Zamanları
11 Gazan Devri
12 Olcaytu Devri
13 Ebû Saîd Devri
14 İran Moğol Hanlığı'nın Dağılışı

VI- KIPÇAK HANLIĞI
1 Coçi ve Oğullan: Altın Ordu, Ak Ordu ve Şeyban Ulusu
2 Batu ve Berke
3 Nogay ve Toktay
4 Özbeg ve Canibeg
5 Mamay ve Toktamış

VII- TİMUR
1 Maveraünnehir'in Timur Tarafından Moğollar Elinden Kurtarılması
2 Timur'la Emir Hüseyin Arasında Mücadele
3 Maveraünnehir Hükümdarı Timur ve Timur İmparatorluğu
4 Timur'un Harezm'i Fethi
5 Timur'un Moğolistan'a ve Uygurisları'a seferleri
6 Timur'un Doğu İran'ı Fethi
7 Timur'un Baü İran'ı Fethi
8 Timur ve Kıpçak
9 Timur'un Hindistan Seferi
10 Timur ve Memlûkler
11 Timur ve Osmanlı İmparatorluğu
12 Timur ve Çin'in Fethi
13 Timur'un Halefleri: Şahruh'un Hükümdarlığı
14 Ebû Saîd
15 Timur Sülâlesinden Son Hükümdarlar

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM SON MOĞOLLAR
I - RUSYA MOĞOLLARI
1 Altın Ordu'nun Sonu
2 Kırım, Kazan ve Astrahan Hanlıkları

II- ŞEYBANÎLER
1 Seyhan'dan Ebulhayr'a Kadar
2 Muhammed Şeybânî ve Maveraünnehir Şeybânî Hanlığı
3 Astrahan Hânları ve Mangitler İdaresinde Buhara Hanlığı
4 FTive Hanlığı
5 Hokand Hanlığı
6 Sibirya Şeybânîleri

III- ÇAĞATAY SOYUNDAN SON HÜKÜMDARLAR
1 Timur'dan Sonra Moğolistan'ın Toparlanması: Üveys Han ve Esen-buga
2 Yunus ve Çağataylarm Timur Sülâlesine Karşı Mukabil Hareketi
3 Çağataylarm Tanrı Dağları'nın Doğusuna Atılması, Timuroğulları Rönesansının Kaşgarya'da Tesiri: Tarihçi Haydar Mirza
4 Çağatay Soyundan Son Hükümdarlar
5 Kaşgarya Hocaları

IV- XV ASIRDAN XVIII ASRA KADAR SON MOĞOLİSTAN İMPARATORLUKLARI
1 1370' den Sonra Moğolistan'da Karışıklıklar
2 İlk Oyrat İmparatorluğu, Togon ve Esen-taycı
3 Cengiz Sülâlesinin Son Canlanışı: Dayan Han ve Altan Han
4 Dayanoğulları İmparatorluğu'nun Parçalanışı Ordos ve Hal ha Hanlıkları
5 Doğu Moğollarının Lamaizme Girmeleri
6 Çin'in Mançular Tarafından Fethi
7 XVII Asırda Batı Moğolları
8 Batı Moğolları Arasında Kavimlerin Hareketleri: Kalmukların Göç
ü 9 Tibet Kilisesinin Hamisi Gaydam ve Kııku-nor Koşot Hanlığı
10 Çoros Sülâlesi Zamanında Gungar Devleti Ba'atur Hongtaycı'nın Hükümdarlığı (1634-1653)
1 1 Galdan'm Hükümdarlığı (1679-1697) Cungar İmparatorluğumun Kuruluşu
12 Çevang-Rabdan (1697-1727) zamanında Gungar İmparatorluğu
13 Galdan Çereng Devri'nde Cungar İmparatorluğu (1727-1745)
14 Davacı ve Amursana Cungari'nin Mançu İmparatorluğumu İlhakı
15 Batı Moğollannın Yarım kalan Tarihi
16 Kaşgarya'nın Mançu İmparatorluğuma İlhakı

ZEYL: STEP HAYVAN SANATI
STEPLER SANATI
İLAVE
İNDEKS 187714, Rene Grousset, Stepler İmparatorluğu: Attilâ, Cengiz Han, Timur , TTK Türk Tarih Kurumu, Ertuğrul Tokdemir, Mustafa Dönmez, 303187714, Tarih, Moğol Tarihi, Moğollar, Türk Tarihi, Biyoğrafi, Hunlar, Ortaçağ, , 0 1 Halil İnalcık 16x24 594 s. İstanbul 2011 1 Ciltli 3. Hamur Türkçe 1 0 187717 9799751608581 #smrgKİTABEVİ Eskibatı Tarihi 1: Giriş, Kaynaklar, Bibliyografya 99 62,00 20 TL 1 y Tarih Bülent İplikçioğlu TTK Türk Tarih Kurumu https://www.simurg.com.tr/u/resimler/187717.jpg Eskibatı" diye de anılan Hellen-Roma Antikçağı, yaşamını modern toplumlarda birçok bakımdan hala sürdürmekte ve modern dünya kültürü büyük ölçüde antik kültür temeli üzerinde gelişmektedir. Teknik-bilimsel alanda hala antik gramer, matematik, devlet formları ve devlet teorisine ilişkin terminoloji kullanılmakta; Antigone, Oidipus, Orestes, Prometheus gibi antik insan tipleri artık geçmişte kalmış birtakım fenomenler değil, "insan olma"nın temel deneyimlerini yapan, insanın varoluş biçimlerinin modelleri sayılmaktadırlar. İşte bu kitap, evrensel tarihin ve Türkiye tarihinin ayrılmaz bir parçasını oluşturan Hellen-Roma tarihinin Türkler tarafından yeterince araştırılabilmesi ve anlaşılabilmesi için, Eskibatı tarihçiliği metodolojisi alanındaki gereksinimi lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde bir ölçüde karşılayabilmek amacı ile kaleme alınmış, türünün Türk dilindeki ilk örneği olmaktadır. Öğrencilerin yanı sıra araştırmacıları da hedef alan kitapta, her iki kesime de hitap edecek bir "orta yol" seçilmiş olmakla birlikte, özellikle "yeni yetişenler"de akademik çalışma ilgi ve bilgisi artırılmak ve onlara modern "Eskibatı tarihçiliği" öğretilmek istenmiştir. Kitap, Eskiçağ tarihi araştırmacı ve öğrencilerinin yanı sıra, tarihi coğrafyacı, klasik filolog, klasik arkeolog, epigrafist, nümismat gibi Eskiçağ bilimcilerinin ve öğrencilerinin, ayrıca siyaset, hukuk, askerlik, iktisat, kültür ve felsefe tarihçilerinin yararlanabilecekleri bölümler de içermektedir. (Arka Kapak)

 • Açıklama
  • ...Dergâh-ı Rabbânî'nin en zayıf kulu olan Minhâc-i Sirâc-i Cüzcânî şöyle der: Bir soy ve hânedâna bir müddet memleket yönete ve hüküm sürme sırasının vâsıl olması ve devletin, her dönem başka bir dala konan bir kuşa benzemesi Allah'ın takdiri iledir. Zira siyaset ve paylaşma olmadan ve sıkıntı çekmeden emîrliğin mesnedi ve saltanatın dayanağı olmaz. Halk ve toplumun bütün işleri, düzenli bir şekilde yürümez. 187712, Minhâc-i Sirâc el-Cûzcânî, Tabakat-ı Nasırî: Gazneliler, Selçuklular; Atabeglikler ve Hârezmşâhlar , TTK Türk Tarih Kurumu, Erkan Göksu, 9789751631411, Tarih, Selçuklu Dönemi, , , , , , , 0 1 16x24 192 s. Ankara 2015 1 Ciltli 1. Hamur Türkçe 10 0 187713 303187713 #smrgSAHAF Anadolu'da Hz. Ali Tasavvurları - XIII. - XVI. Yüzyıllar 0 0,00 0 TL 1 n Edebiyat Kamile Ünlüsoy TTK Türk Tarih Kurumu https://www.simurg.com.tr/u/resimler/187713.jpg Hz. Ali İslâm düşüncesinin ilk dönemlerinden günümüze kadar gelen süreçte kendisine atfedilen nitelendirmelerle, Müslümanların hafızasında tarihsel kişiliğinin yanı sıra çok farklı kişiliklerle tasavvur edilmiştir. Bu tasavvurlar şifâhi ve yazılı kültürle nesilden nesile aktarılarak, Müslüman kültürde önemli bir yere sahip olmuştur. Anadolu coğrafyasında Hz. Ali'nin nasıl algılanıp tasavvur edildiğinin bilimsel metotlarla tespit edilmesini hedefleyen bu çalışma XIII.-XVI. yy. zaman dilimiyle sınırlandırılmıştır. 187713, Kamile Ünlüsoy, Anadolu'da Hz. Ali Tasavvurları - XIII. - XVI. Yüzyıllar , TTK Türk Tarih Kurumu, , 303187713, Edebiyat, Türk Halk Edebiyatı Tarihi, İslamiyet, Tasavvuf, , , , , , 0 1 16x24 354 s. Ankara 2015 1 Ciltli 1. Hamur Türkçe 8 0 187714 303187714 #smrgSAHAF Stepler İmparatorluğu: Attilâ, Cengiz Han, Timur 0 0,00 0 TL 1 n Tarih Rene Grousset TTK Türk Tarih Kurumu https://www.simurg.com.tr/u/resimler/187714.jpg Ünlü Fransız tarhiçisi Rene GROUSSET'in Stepler İmparatorluğu isimli eseri, seneler önce Halil İNALCIK tarafından tercüme edilmiş ve Türk Tarih Kurumu tercüme eserler arşivine konumuştu. Son zamanlarda Kurumumuz tarafından be ve benzeri birçok kıymetli tercüme metinlerinin basılması ve tarihçilerin hizmetine sunulması çalışmaları başlatılmıştır.

   Attilâ, Cengiz Han, Timur ... Bu adları herkes bilir. Batı vakanüvisleri ile Çin ve İran vakanüvisleri hikâyeleri, bunları halka kadar yaymıştır. Bunlar, medeni tarih ortasında birdenbire çıkarak bir kaç senede Roma âlemini, İran ve Çin dünyasını bir harabe yığını haline getirirler. Gelişleri, kendilerinin harekete geçiren sebepler, ortadan kayboluşları o kadar izah edilemez görünür ki, müspet tarih bile, onları, eski medeniyetlere ceza olarak gönderilmiş Allah'ın musibetleri telâkki eden eski müelliflerin bu hükmünü kabul etmekten uzak değildir.

   Özet:
   Grousset'nin alanında tanınmış kitabı XIII. Asra kadar Yukarı Asya, Cengiz Han Moğolları ve Son Moğollar başlıklı üç ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde steplerin eski tarihi: İskitler ve Hunlar, Tukyular, Uygurlar, K'itanlar, XIII. Asırda Türkler ve İslâm Âlemi, Rus stepleri; ikinci bölümde Cengiz Han, halefleri, Kubilay ve Çin'de Moğol Hanedanı, Çağatay Hanedanı, İran Moğolları ve Hülagu, Kıpçak Hanlığı, Timur; üçüncü bölümde Rusya Moğolları, Şeybanîler, son Çağatay hükümdarları, son Moğolistan imparatorlukları etraflıca ele alınmaktadır. 50 yıl kadar önce tercüme edilen eser, Prof. Dr. Ertuğrul Tokdemir ve Mustafa Dönmez tarafından yayına hazırlanmıştır.

   İçindekiler:

   TAKDİM
   ÖNSÖZ
   GİRİŞ: STEP VE TARİH

   BİRİNCİ BÖLÜM XIII ASRA KADAR YUKARI ASYA
   I- STEPLERİN ESKİ TARİHİ: İSKİTLER ve HUNLAR
   1 Step Medeniyetinin Eskiliği
   2 İskitler
   3 İskit Sanatı
   4 Sarmatlar ve Batı Sibirya
   5 Altaylar'da Türklerden Önceki Kültürler
   6 Hiyong-nuların Menşeleri Hım Sanat
   7 Hiyong-nulann İlk Hücumları ve Yüe-çelerin Muhacereti
   8 İlk Hun Zaferlerinin Akisleri Afganistan'da Yunan Hâkimiyetinin Sukutu
   9 Hiyong-nuların ilk Hanlara Karşı Mücadeleleri Batı Hiyong-nuların Ayrılması
   10 Çin'in Son Hanlar Sülâlesi Devrinde Hiyong-nulara Karşı Mücadeleleri Güney Hiyong-nularının Parçalanması
   11 İpek Yolu
   12 Pan Tch'ao Tarafından Tarım Havzasının Fethi
   13 Eski Çağlar Sonunda ve Orta Çağ Başlarında Tarım Vahaları Medeniyeti
   14 Moğolistan İmparatorluğu'nda Kuzey Hiyong-nularının Yerine Sien-peilerin Geçmesi
   15 IV Asrın Büyük İstilaları Hiyongnular ve Sien-peiler Tarafından Fethinden Sonra Kuzey Çin
   16 Tabgaç Türkleri Yahut T'o-palar Devleti vejuan-juan Moğol Hanlığı
   17 Son Minusinsk Kültürü
   18 Eftalit Hunları
   19 Hunlar Avrupa'da: Attilâ

   II- ERKEN ORTA ÇAĞ: TUKYULAR, UYGURLAR VE K'İTANLAR
   1 Tukyu İmparatorluğu
   2 Tukyu İmparatorluğumun Parçalanması
   3 İmparator T'ai-tsong Tarafından Doğu Tukyuları Hanlığı'nm Yıkılması
   4 Batı Tukyuları Hanlığımın Dağılması
   5 T'angiarın Tahta Çıkışında Tarım'daki Hint Avrupa Vahaları
   6 T'angiarın Tarım Mıntıkası Üzerinde Himayelerini Kurması
   7 Yukarı Asya'nın Hâkimi olan Tanglar Çin'i
   8 Tukyu Devletimin Son Parlayışı, Mo-Ço Kağan
   9 Gültekin ve Bilge Kağan
   10 Doğu Tukyuları İmparatorluğu'nun Yıkılması Uygur İmparatorluğumun İlk Zamanları
   11 Tangların En Kudretli Devri: Baü Türkistan'ın İtaat Altına Alınması
   12 Pamir'in Batısında Araplarla Çin'in Rekabeti
   13 Çinliler Pamir'de (747-750)
   14 Yukan Asya'da T'ang Hâkimiyetinin Yıkılması (751)
   15 Uygur Türk İmparatorluğu
   1(5 Şa-to Türkleri
   17 K'i-tanlar
   18 Cürçetler

   III- XIII ASRA KADAR TÜRKLER VE İSLAM ÂLEMİ
   1 X Asırda Türk Alemine Karşı İran Engeli: Samanîler
   2 Kaşgarya'nın ve Maveraünnehir'in Türkleşmesi: Karahanlılar
   3 Selçukluların Türk Tarihindeki Rolü
   4 Sultan Sanear ve Amu Derya Üzerinde Muhafızlık
   5 Karahıtay İmparatorluğu
   6 Harezm İmparatorluğu

   IV- VI. ASIRDAN XIII. ASRA KADAR RUS STEPİ
   1 Avarlar
   2 Bulgarlar ve Macarlar
   3 Hazarlar
   4 Peçenekler ve Kıpçaklar

   İKİNCİ BÖLÜM CENGİZ HAN MOĞOLLARI
   I- CENGİZ HAN
   1 XII asırda Moğolistan
   2 Moğollar Arasında İlk Birlik Teşebbüsleri
   3 Cengiz Han'ın Gençliği
   4 Cengiz Han Keraitlerin Tabii
   5 Cengiz Han'ın Vang Han'la Bozuşması Kerait Memleketinin Fethi
   6 Nayman Memleketinin Fethi Moğolistan'ın Cengiz Han Taralından Birleştirilmesi
   7 İmparator Cengiz Han
   8 Yeni Moğol İmparatorluğu, Devlet ve Ordu
   9 Cengiz Han Taraündan Kuzey Çin'in Fethi
   10 Eski Karahıtay İmparatorluğu'nun Moğollar Tarafından Fethi
   11 Cengiz Han Taralından Harezm İmparatorluğu'nun Yıkılması
   12 Cebe ile Sübötay'ın İran ve Rusya'ya Akını
   13 Cengiz Han'ın Son Seneleri
   14 Cengiz Han'ın Karakteri ve Eseri

   II- CENGİZ HAN'IN İLK ÜÇ HALEFİ
   1 Ülkelerin Cengiz Han'ın Oğulları Arasında Yurtluk Olarak Taksimi
   2 Ogöday'ın Kağanlığı (1229-1241)
   3 Moğolların Kin İmparatorluğu'nu Ortadan Kaldırmaları
   4 Moğollar Tarafından Batı İran'ın Fethi
   5 Batu ve Sübötay 'ın Avrupa'ya Seferleri
   6 Töregene'nin Naipliği (1242-1246)
   7 Güyük'ün Kağanlığı (1246-1248)
   8 Oğul Kaymiş'in Naipliği
   9 Mongka'nın Kağanlığı (1251 1259)
   10 Rubrouck'un Seyahati
   11 Mongka'nın Song İmparatorluğu'na Karşı Harbi

   III- KUBİLAY VE ÇİN'DE MOĞOL HANEDANI
   1 Kubilay'la Arık-böge Arasında Rekabet
   2 Kubilay Tarafından Song İmparatorluğu'nun Fethi
   3 Kubilay'ın Japonya, Çin Hindi ve Cava'da Harpleri
   4 Kubilay'ın Kaydu İle Mücadelesi
   5 Kubilay'ın İdaresi: Moğol Siyaseti ve Çin Siyaseti
   6 Kubilay ve Haleflerinin Dinî Siyaseti: Budizm
   7 Kubilay'ın ve Haleflerinin Dinî Siyaseti: Nasturilik
   8 Mareo Polo'nun Seyahati
   9 Moğol Hâkimiyeti Devrinde Çin'in İktisadî Refah ve İnkişafı
   10 Moğol Sülâlesi Devrinde Çin'de Katoliklik
   11 Kubilay Sülâlesinin Son Mümessilleri: Moğolların Çin'den Kovulması

   IV- ÇAĞATAY HANEDANI ZAMANINDA TÜRKİSTAN
   1 Çağatay Hanlığı: Umumî Karakterleri ve Başlangıcı
   2 Algu Devri, Çağatayların Tâbilikten Kurtulma Teşebbüsü
   3 Kaydu'nun Metbuluğu Altında Çağatay Hanlığı
   4 Çağatay Hanlığımın En Parlak Devri: Duva, Esen-buga ve Kebek
   5 Çağatay Hanlığımda Ayrılık: Maveraünnehir ve Moğolistan
   6 Emir Kazgan Hükümeti Zamanında Maveraünnehir
   7 Tugluk Timur: Çağatay Bütünlüğünün Yeniden Tesisi

   V- İRAN MOĞOLLARı VE HÜLAGU HANEDANI
   1 Hülagu'nun Gelişine Kadar İran'da Moğol İdaresi: Çormagan, Baycu ve Elcigidey
   2 Hülagu'nun Gelişine Kadar İran'da Moğol İdaresi Körgüz ve Argun Aga
   3 Hülagu Devri, îsmailîlerin İmhası Bağdat'ın Fethi ve Hilafetin Yıkılması
   4 Hülagu'nun Hristiyanlığa Karşı Sempatisi
   5 Hülagu'nun Suriye Seferi
   6 Hülagu'nun Son Seneleri
   7 Abaka Devri
   8 Argun Devri
   9 Rabban Çauma'nın Elçilikle Balıya Gitmesi
   10 Gayhatu ve Baydu Zamanları
   11 Gazan Devri
   12 Olcaytu Devri
   13 Ebû Saîd Devri
   14 İran Moğol Hanlığı'nın Dağılışı

   VI- KIPÇAK HANLIĞI
   1 Coçi ve Oğullan: Altın Ordu, Ak Ordu ve Şeyban Ulusu
   2 Batu ve Berke
   3 Nogay ve Toktay
   4 Özbeg ve Canibeg
   5 Mamay ve Toktamış

   VII- TİMUR
   1 Maveraünnehir'in Timur Tarafından Moğollar Elinden Kurtarılması
   2 Timur'la Emir Hüseyin Arasında Mücadele
   3 Maveraünnehir Hükümdarı Timur ve Timur İmparatorluğu
   4 Timur'un Harezm'i Fethi
   5 Timur'un Moğolistan'a ve Uygurisları'a seferleri
   6 Timur'un Doğu İran'ı Fethi
   7 Timur'un Baü İran'ı Fethi
   8 Timur ve Kıpçak
   9 Timur'un Hindistan Seferi
   10 Timur ve Memlûkler
   11 Timur ve Osmanlı İmparatorluğu
   12 Timur ve Çin'in Fethi
   13 Timur'un Halefleri: Şahruh'un Hükümdarlığı
   14 Ebû Saîd
   15 Timur Sülâlesinden Son Hükümdarlar

   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM SON MOĞOLLAR
   I - RUSYA MOĞOLLARI
   1 Altın Ordu'nun Sonu
   2 Kırım, Kazan ve Astrahan Hanlıkları

   II- ŞEYBANÎLER
   1 Seyhan'dan Ebulhayr'a Kadar
   2 Muhammed Şeybânî ve Maveraünnehir Şeybânî Hanlığı
   3 Astrahan Hânları ve Mangitler İdaresinde Buhara Hanlığı
   4 FTive Hanlığı
   5 Hokand Hanlığı
   6 Sibirya Şeybânîleri

   III- ÇAĞATAY SOYUNDAN SON HÜKÜMDARLAR
   1 Timur'dan Sonra Moğolistan'ın Toparlanması: Üveys Han ve Esen-buga
   2 Yunus ve Çağataylarm Timur Sülâlesine Karşı Mukabil Hareketi
   3 Çağataylarm Tanrı Dağları'nın Doğusuna Atılması, Timuroğulları Rönesansının Kaşgarya'da Tesiri: Tarihçi Haydar Mirza
   4 Çağatay Soyundan Son Hükümdarlar
   5 Kaşgarya Hocaları

   IV- XV ASIRDAN XVIII ASRA KADAR SON MOĞOLİSTAN İMPARATORLUKLARI
   1 1370' den Sonra Moğolistan'da Karışıklıklar
   2 İlk Oyrat İmparatorluğu, Togon ve Esen-taycı
   3 Cengiz Sülâlesinin Son Canlanışı: Dayan Han ve Altan Han
   4 Dayanoğulları İmparatorluğu'nun Parçalanışı Ordos ve Hal ha Hanlıkları
   5 Doğu Moğollarının Lamaizme Girmeleri
   6 Çin'in Mançular Tarafından Fethi
   7 XVII Asırda Batı Moğolları
   8 Batı Moğolları Arasında Kavimlerin Hareketleri: Kalmukların Göç
   ü 9 Tibet Kilisesinin Hamisi Gaydam ve Kııku-nor Koşot Hanlığı
   10 Çoros Sülâlesi Zamanında Gungar Devleti Ba'atur Hongtaycı'nın Hükümdarlığı (1634-1653)
   1 1 Galdan'm Hükümdarlığı (1679-1697) Cungar İmparatorluğumun Kuruluşu
   12 Çevang-Rabdan (1697-1727) zamanında Gungar İmparatorluğu
   13 Galdan Çereng Devri'nde Cungar İmparatorluğu (1727-1745)
   14 Davacı ve Amursana Cungari'nin Mançu İmparatorluğumu İlhakı
   15 Batı Moğollannın Yarım kalan Tarihi
   16 Kaşgarya'nın Mançu İmparatorluğuma İlhakı

   ZEYL: STEP HAYVAN SANATI
   STEPLER SANATI
   İLAVE
   İNDEKS 187714, Rene Grousset, Stepler İmparatorluğu: Attilâ, Cengiz Han, Timur , TTK Türk Tarih Kurumu, Ertuğrul Tokdemir, Mustafa Dönmez, 303187714, Tarih, Moğol Tarihi, Moğollar, Türk Tarihi, Biyoğrafi, Hunlar, Ortaçağ, , 0 1 Halil İnalcık 16x24 594 s. İstanbul 2011 1 Ciltli 3. Hamur Türkçe 1 0 187717 9799751608581 #smrgKİTABEVİ Eskibatı Tarihi 1: Giriş, Kaynaklar, Bibliyografya 99 62,00 20 TL 1 y Tarih Bülent İplikçioğlu TTK Türk Tarih Kurumu https://www.simurg.com.tr/u/resimler/187717.jpg Eskibatı" diye de anılan Hellen-Roma Antikçağı, yaşamını modern toplumlarda birçok bakımdan hala sürdürmekte ve modern dünya kültürü büyük ölçüde antik kültür temeli üzerinde gelişmektedir. Teknik-bilimsel alanda hala antik gramer, matematik, devlet formları ve devlet teorisine ilişkin terminoloji kullanılmakta; Antigone, Oidipus, Orestes, Prometheus gibi antik insan tipleri artık geçmişte kalmış birtakım fenomenler değil, "insan olma"nın temel deneyimlerini yapan, insanın varoluş biçimlerinin modelleri sayılmaktadırlar. İşte bu kitap, evrensel tarihin ve Türkiye tarihinin ayrılmaz bir parçasını oluşturan Hellen-Roma tarihinin Türkler tarafından yeterince araştırılabilmesi ve anlaşılabilmesi için, Eskibatı tarihçiliği metodolojisi alanındaki gereksinimi lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde bir ölçüde karşılayabilmek amacı ile kaleme alınmış, türünün Türk dilindeki ilk örneği olmaktadır. Öğrencilerin yanı sıra araştırmacıları da hedef alan kitapta, her iki kesime de hitap edecek bir "orta yol" seçilmiş olmakla birlikte, özellikle "yeni yetişenler"de akademik çalışma ilgi ve bilgisi artırılmak ve onlara modern "Eskibatı tarihçiliği" öğretilmek istenmiştir. Kitap, Eskiçağ tarihi araştırmacı ve öğrencilerinin yanı sıra, tarihi coğrafyacı, klasik filolog, klasik arkeolog, epigrafist, nümismat gibi Eskiçağ bilimcilerinin ve öğrencilerinin, ayrıca siyaset, hukuk, askerlik, iktisat, kültür ve felsefe tarihçilerinin yararlanabilecekleri bölümler de içermektedir. (Arka Kapak)

   Stok Kodu
   :
   9789751631411
   Boyut
   :
   16x24
   Sayfa Sayısı
   :
   843 Sayfa
   Basım Yeri
   :
   Ankara
   Baskı
   :
   2
   Basım Tarihi
   :
   2015
   Kapak Türü
   :
   Karton
   Kağıt Türü
   :
   1. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat