Sepetim 0 Toplam: 0,00 TL
Hece Aylık Edebiyat Dergisi: Afrika Özel Sayısı - 500 Yıllık Serencamı Hece Aylık Edebiyat Dergisi: Afrika Özel Sayısı - 500 Yıllık Serencamı

Hece Aylık Edebiyat Dergisi: Afrika Özel Sayısı - 500 Yıllık Serencamın Hikayesi - Özel Sayı 34 - 2 Cilt TAKIM Sayı: 246-248 Yıl: 21 Haziran, Temmuz, Ağustos

Liste Fiyatı : 0,00
303195425
195425
Hece Aylık Edebiyat Dergisi: Afrika Özel Sayısı - 500 Yıllık Serencamın Hikayesi - Özel Sayı 34 - 2 Cilt TAKIM  Sayı: 246-248 Yıl: 21 Haziran, Temmuz, Ağustos
Hece Aylık Edebiyat Dergisi: Afrika Özel Sayısı - 500 Yıllık Serencamın Hikayesi - Özel Sayı 34 - 2 Cilt TAKIM Sayı: 246-248 Yıl: 21 Haziran, Temmuz, Ağustos
Hece Yayınları
0.00
İÇİNDEKİLER

Editörün Notu = Editor's Note
Rasim Özdenoren - Siyah ve Beyaz Yanlış Telakkiler = Black and White (Mis)Conceptions
Koffi Kouakou - Afreedomia = "Afreedomia"
Interview with Koffi Kouakou on Africa's Past and Future = Koffi Kouakou ile Afrika'nın Dünü ve Geleceği Üzerine
Murat Belge - Africa in Me = Bendeki Afrika
Sedat Aybar - Ekonomik Kalkınma, Güvenlik Mimarisi ve Afrika'nınYeniden Paylaşımı = Economic Development, Security Architecture and the New Scramle For Africa
Pusch Commey - Land and Recources in Africa = Afrika'da Arazi ve Doğal Kaynaklar

I. BÖLÜM = CHAPTER: KURAMSAL ÇERÇEVE - THEORETICAL FRAME (1-195)
V. Y. Mudimbe - Güç Tartışması ve Ötekilik Bilgisi = Discourse of Power and Knowledge of Otherness
Achille Mbembe - Hareket Halinde Zaman = Time on Move
Wole Soyinka - Herodot'un Çocukları = Children of Herodotus
Johannes Fabian - Zaman, Anlatı ve Afrika'nın Keşfi = Time, Narration, and the Exploration of Africa

II. BÖLÜM = CHAPTER: AFRİKA'DA ARKEOLOJİ VE ANTROPOLOJİK YAKLAŞIMLAR (196-239) = ARCHEOLOGY AND ANTROPOLOGY IN AFRICA
Johannes Fabian - Afrika'nın Belçika'sı = Africa's Belgium
Nick Sheperd - Afrika'da Arkeoloji Siyaseti = The Politics of Archeology in Africa

III. BÖLÜM = CHAPTER: AFRİKA VE SÖMÜRGECİLİK (240-433) = AFRICA AND COLONIZATION
Nathan Nunn - Afrika Köle Ticaretinin Uzun Vadeli Etkileri = The Long-Term Effects of Africa's Slave Trades
Benson O. Igboin - Sömürgecilik ve Afrika Kültürel Değerleri = Colonialism and African Cultural Values
Ahamad Faosiy Ogunbado - So?mu?rgecilig?in Dinler U?zerindeki Etkileri: Gu?neybatı Nijerya Deneyimleri = Impacts of Colonialism on Religions: An Experience of South- western Nigeria
Macharia Munene - Batı Sahra ve İspanyol sömürgeciliğinin Tarihi = History of Western Sahara and Spanish colonisation
Etim E. Okon - Afrika'da Hıristiyan Misyonlar ve Sömürge Yönetimi = Christian Missions and Colonial Rule in Africa
Mahmood Mamdani - Postkolonyal Afrika'da Siyasal Şiddeti Anlamlandırmak = Making Sense of Political Violence in Postcolonail Africa
Alexander Lee ve Kenneth A. Schultz - I?ngiliz ve Fransız Sömürge Miraslarının Karşılaştırılması: Kamerun'un Süreksizlik Analizi = Comparing British and French Colonial Legacies: A Discontinuity Analysis of Cameroon
Edward A. Alpers - Sömürgeciliğin Hizmetinde İslam? = Islam in the Service of Colonialism?

IV. BÖLÜM = CHAPTER: AFRİKA VE DİNLER - AFRICA AND RELIGIONS (434-588)
Nathan Nunn - Sömürge Afrikası'nda Din Değiştirme = Religious Conversion in Colonial Africa
Chinwe M. A. Nwoye - İgbo Kültürel ve Dini Dünya Görüşü: İçerden Bir Bakış = Igbo Cultural and Religious Worldview: An Insider's Perspective
Ahamad Faosiy Ogunbado - İslam'ın Yoruba Diyarı Üzerine Etkileri = Islam and its Impact in Yorubaland
E.G. Parrinder - İslam ve Batı Afrika Yerel Dinleri = Islam and West African Indigenous Religion
Viera Pawlikova - Doğu ve Güney Afrika'da İslam'ın Yayılışını Tekrar Düşünmek = Rethinking the Spread of Islam In Eastern and Southern Africa
Farid Esack - Cape Müslümanları = The Muslims of the Cape
Beverly B Mack - Fas'tan Nijerya'ya: Ondokuzuncu ve Yirminci Yüzyıllarda Müslüman Kadın Alimler = Muslim Women Scholars in the Nineteenth and Twentieth Centuries: Morocco to Nigeria
Martin Van Bruinessen - Ondokuzuncu Yüzyılda Güney Afrika'da Bir Osmanlı Kürt Alimi: Ebubekir Efendi = A Nineteenth-Century Ottoman Kurdish Scholar in South Africa: Abu Bakr Efendi

V. BÖLÜM = CHAPTER: AFRİKA KÜLTÜRÜ - AFRICAN CULTURE (589-853)
Ali Mazrui - Milliyetçilik ve Milliyet Arasında Afrika = Africa Between Nationalism and Nationhood
Oyewole Simon Oginni-Joash Ntenga Moitui - Afrika Rönesansı ve Pan-Afrikacılık = African Renaissance and Pan-Africanism
Shamil Jeppie - Timbuktu'da İlim = Timbuktu Scholarship
Sola Adeyemi - Mitlerin Sahnelenmesi, Çağdaşlığın Ritüelleşmesi = Performing Myths, Ritualising Modernity
Celestine Chukwuemeka Mbaegbu - Afrika'da Müziğin Etkin Gücü = The Effective Power of Music in Africa
Nadine Siegert - Nostalji ve Ütopya = Nostalgia and Utopia
Samora Machel - Beira Konuşması = Beira Speech
Midas Chawane - Rastafari Kültürel Ögelerinin Güney Afrika'da Görülmesi ve Önemi = The Appearance and Significance of Rastafari Cultural Aspects in South Africa
Kasomo Daniel - Geçiş Ayinlerinin Bir Analizi ve Hıristiyanlıkla İlişkisi = An Analysis of the Rites of Passage and Their Relation to Christianity
Andrea Brigaglia - Yirminci Yüzyıl Nijerya'sında Ticânî Eserleri = Tijani Writings in Twentieth-Century Nigeria
Horman Chitonge-Orliance Mfune - Afrika'da Kentsel Arazi Sorunu = The Urban Land Question In Africa
S. L. Rukundwa - Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki Banyamulengeler = The Banyamulenge of the Democratic Republic of Congo
Benedict Carton- Robert Morrell - Güney Afrika'da Çubuk Dövüşü = Stick Fighting in South Africa
April R. Summit - Doğu Afrika Masai Yerli Kültürünün Dönüşümü = Indigenous Cultural Transition Within the Maasai in East Africa

VI. BÖLÜM = CHAPTER: PHILOSOPHY IN AFRICA AFRİKA'DA FELSEFE (854-886)
Samuel T. Segun - "Afrika(lı)" Tamlayanının Afrika'da Felsefe için Kullanımı = The Prefix "African" And Its Implication For Philosophy In Africa
Lucky U. Ogbonnaya - Afrika Felsefesinde Varlık Sorunu = The Question Of "Being" In African Philosophy

VII. BÖLÜM = CHAPTER: MODERN AFRİKA EDEBİYATIMODERN AFRICAN LITERATURE (887-1040)
Nelson Mandela - Rivonia Savunması = Rivonia Trial
Ngugi wa Thiong'o - Afrika Edebiyatının Dili = The Language of African Literature
Ngugi wa Thiong'o - Afrika Tiyatrosunun Dili = The Language of African Theatre
Harry Garuba - Maskelenmiş Söylem: Wole Soyinka'nın A Dance of The Forests Oyununda Dramatik Temsil ve Türsel Dönüşüm = Masked Discourse: Dramatic Representation and Generic Transformation in Wole Soyinka's A Dance of the Forests
Harry Garuba - Animist Materyalizmin Bilinmeyenlerinde Kes?if = Explorations in Animist Materialism:
Ammara Khan - Ben Okri'nin Famished Road Romanı Üzerine = On the Famished Road
Ahmet Sait Akçay - Afrika Edebiyatına Kısa Bir Giriş = A Short Introduction to African Liretature
Adnan Ozer - Negritud ya da Karanlıkta Görmek = The Negritude or Seeing Through Dark

VIII. BÖLÜM = CHAPTER: AFRİKA SİNEMASI - AFRICAN CINEMA (1041-1097)
Mbye Cham - 90'lı Yıllarda Afrika Sineması = African Cinema in the Nineties
Rıfat Özçöllü - Afrika Sineması: Dünyaya Tersinden Bakmak = African Cinema: Seeing the World Through the Eyes of Other
Felix Tih - Kamerun Sinemasına Bakış = The Revival of Cameroonian Cinema

IX. BÖLÜM = CHAPTER: TÜRKÇEDE AFRİKA - AFRICA IN TURKISH FICTION (1098-1120)
Laurent Mignon ile Türk Edebiyatında Afrika İmgesi Üzerine = Interview with Laurent Mignon on the Image of Africa in Turkish Liretaure
Sezai Karakoç - Afrika Gerçeği = The Reality of Africa
Ali Karaçalı - Nuri Pakdil'in Afrika'sı = Nuri Pakdil's Africa

X. BÖLÜM = CHAPTER: TÜRKÇEDE AFRİKA BİBLİYOGRAFYASI AFRICA BIBLIOGRAPHY IN TURKISH (1121-1176)
Yusuf Turan Günaydın - Kara Afrika Bibliyografyası
Katkıda Bulunanlar - Contributers

 • Açıklama
  • İÇİNDEKİLER

   Editörün Notu = Editor's Note
   Rasim Özdenoren - Siyah ve Beyaz Yanlış Telakkiler = Black and White (Mis)Conceptions
   Koffi Kouakou - Afreedomia = "Afreedomia"
   Interview with Koffi Kouakou on Africa's Past and Future = Koffi Kouakou ile Afrika'nın Dünü ve Geleceği Üzerine
   Murat Belge - Africa in Me = Bendeki Afrika
   Sedat Aybar - Ekonomik Kalkınma, Güvenlik Mimarisi ve Afrika'nınYeniden Paylaşımı = Economic Development, Security Architecture and the New Scramle For Africa
   Pusch Commey - Land and Recources in Africa = Afrika'da Arazi ve Doğal Kaynaklar

   I. BÖLÜM = CHAPTER: KURAMSAL ÇERÇEVE - THEORETICAL FRAME (1-195)
   V. Y. Mudimbe - Güç Tartışması ve Ötekilik Bilgisi = Discourse of Power and Knowledge of Otherness
   Achille Mbembe - Hareket Halinde Zaman = Time on Move
   Wole Soyinka - Herodot'un Çocukları = Children of Herodotus
   Johannes Fabian - Zaman, Anlatı ve Afrika'nın Keşfi = Time, Narration, and the Exploration of Africa

   II. BÖLÜM = CHAPTER: AFRİKA'DA ARKEOLOJİ VE ANTROPOLOJİK YAKLAŞIMLAR (196-239) = ARCHEOLOGY AND ANTROPOLOGY IN AFRICA
   Johannes Fabian - Afrika'nın Belçika'sı = Africa's Belgium
   Nick Sheperd - Afrika'da Arkeoloji Siyaseti = The Politics of Archeology in Africa

   III. BÖLÜM = CHAPTER: AFRİKA VE SÖMÜRGECİLİK (240-433) = AFRICA AND COLONIZATION
   Nathan Nunn - Afrika Köle Ticaretinin Uzun Vadeli Etkileri = The Long-Term Effects of Africa's Slave Trades
   Benson O. Igboin - Sömürgecilik ve Afrika Kültürel Değerleri = Colonialism and African Cultural Values
   Ahamad Faosiy Ogunbado - So?mu?rgecilig?in Dinler U?zerindeki Etkileri: Gu?neybatı Nijerya Deneyimleri = Impacts of Colonialism on Religions: An Experience of South- western Nigeria
   Macharia Munene - Batı Sahra ve İspanyol sömürgeciliğinin Tarihi = History of Western Sahara and Spanish colonisation
   Etim E. Okon - Afrika'da Hıristiyan Misyonlar ve Sömürge Yönetimi = Christian Missions and Colonial Rule in Africa
   Mahmood Mamdani - Postkolonyal Afrika'da Siyasal Şiddeti Anlamlandırmak = Making Sense of Political Violence in Postcolonail Africa
   Alexander Lee ve Kenneth A. Schultz - I?ngiliz ve Fransız Sömürge Miraslarının Karşılaştırılması: Kamerun'un Süreksizlik Analizi = Comparing British and French Colonial Legacies: A Discontinuity Analysis of Cameroon
   Edward A. Alpers - Sömürgeciliğin Hizmetinde İslam? = Islam in the Service of Colonialism?

   IV. BÖLÜM = CHAPTER: AFRİKA VE DİNLER - AFRICA AND RELIGIONS (434-588)
   Nathan Nunn - Sömürge Afrikası'nda Din Değiştirme = Religious Conversion in Colonial Africa
   Chinwe M. A. Nwoye - İgbo Kültürel ve Dini Dünya Görüşü: İçerden Bir Bakış = Igbo Cultural and Religious Worldview: An Insider's Perspective
   Ahamad Faosiy Ogunbado - İslam'ın Yoruba Diyarı Üzerine Etkileri = Islam and its Impact in Yorubaland
   E.G. Parrinder - İslam ve Batı Afrika Yerel Dinleri = Islam and West African Indigenous Religion
   Viera Pawlikova - Doğu ve Güney Afrika'da İslam'ın Yayılışını Tekrar Düşünmek = Rethinking the Spread of Islam In Eastern and Southern Africa
   Farid Esack - Cape Müslümanları = The Muslims of the Cape
   Beverly B Mack - Fas'tan Nijerya'ya: Ondokuzuncu ve Yirminci Yüzyıllarda Müslüman Kadın Alimler = Muslim Women Scholars in the Nineteenth and Twentieth Centuries: Morocco to Nigeria
   Martin Van Bruinessen - Ondokuzuncu Yüzyılda Güney Afrika'da Bir Osmanlı Kürt Alimi: Ebubekir Efendi = A Nineteenth-Century Ottoman Kurdish Scholar in South Africa: Abu Bakr Efendi

   V. BÖLÜM = CHAPTER: AFRİKA KÜLTÜRÜ - AFRICAN CULTURE (589-853)
   Ali Mazrui - Milliyetçilik ve Milliyet Arasında Afrika = Africa Between Nationalism and Nationhood
   Oyewole Simon Oginni-Joash Ntenga Moitui - Afrika Rönesansı ve Pan-Afrikacılık = African Renaissance and Pan-Africanism
   Shamil Jeppie - Timbuktu'da İlim = Timbuktu Scholarship
   Sola Adeyemi - Mitlerin Sahnelenmesi, Çağdaşlığın Ritüelleşmesi = Performing Myths, Ritualising Modernity
   Celestine Chukwuemeka Mbaegbu - Afrika'da Müziğin Etkin Gücü = The Effective Power of Music in Africa
   Nadine Siegert - Nostalji ve Ütopya = Nostalgia and Utopia
   Samora Machel - Beira Konuşması = Beira Speech
   Midas Chawane - Rastafari Kültürel Ögelerinin Güney Afrika'da Görülmesi ve Önemi = The Appearance and Significance of Rastafari Cultural Aspects in South Africa
   Kasomo Daniel - Geçiş Ayinlerinin Bir Analizi ve Hıristiyanlıkla İlişkisi = An Analysis of the Rites of Passage and Their Relation to Christianity
   Andrea Brigaglia - Yirminci Yüzyıl Nijerya'sında Ticânî Eserleri = Tijani Writings in Twentieth-Century Nigeria
   Horman Chitonge-Orliance Mfune - Afrika'da Kentsel Arazi Sorunu = The Urban Land Question In Africa
   S. L. Rukundwa - Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki Banyamulengeler = The Banyamulenge of the Democratic Republic of Congo
   Benedict Carton- Robert Morrell - Güney Afrika'da Çubuk Dövüşü = Stick Fighting in South Africa
   April R. Summit - Doğu Afrika Masai Yerli Kültürünün Dönüşümü = Indigenous Cultural Transition Within the Maasai in East Africa

   VI. BÖLÜM = CHAPTER: PHILOSOPHY IN AFRICA AFRİKA'DA FELSEFE (854-886)
   Samuel T. Segun - "Afrika(lı)" Tamlayanının Afrika'da Felsefe için Kullanımı = The Prefix "African" And Its Implication For Philosophy In Africa
   Lucky U. Ogbonnaya - Afrika Felsefesinde Varlık Sorunu = The Question Of "Being" In African Philosophy

   VII. BÖLÜM = CHAPTER: MODERN AFRİKA EDEBİYATIMODERN AFRICAN LITERATURE (887-1040)
   Nelson Mandela - Rivonia Savunması = Rivonia Trial
   Ngugi wa Thiong'o - Afrika Edebiyatının Dili = The Language of African Literature
   Ngugi wa Thiong'o - Afrika Tiyatrosunun Dili = The Language of African Theatre
   Harry Garuba - Maskelenmiş Söylem: Wole Soyinka'nın A Dance of The Forests Oyununda Dramatik Temsil ve Türsel Dönüşüm = Masked Discourse: Dramatic Representation and Generic Transformation in Wole Soyinka's A Dance of the Forests
   Harry Garuba - Animist Materyalizmin Bilinmeyenlerinde Kes?if = Explorations in Animist Materialism:
   Ammara Khan - Ben Okri'nin Famished Road Romanı Üzerine = On the Famished Road
   Ahmet Sait Akçay - Afrika Edebiyatına Kısa Bir Giriş = A Short Introduction to African Liretature
   Adnan Ozer - Negritud ya da Karanlıkta Görmek = The Negritude or Seeing Through Dark

   VIII. BÖLÜM = CHAPTER: AFRİKA SİNEMASI - AFRICAN CINEMA (1041-1097)
   Mbye Cham - 90'lı Yıllarda Afrika Sineması = African Cinema in the Nineties
   Rıfat Özçöllü - Afrika Sineması: Dünyaya Tersinden Bakmak = African Cinema: Seeing the World Through the Eyes of Other
   Felix Tih - Kamerun Sinemasına Bakış = The Revival of Cameroonian Cinema

   IX. BÖLÜM = CHAPTER: TÜRKÇEDE AFRİKA - AFRICA IN TURKISH FICTION (1098-1120)
   Laurent Mignon ile Türk Edebiyatında Afrika İmgesi Üzerine = Interview with Laurent Mignon on the Image of Africa in Turkish Liretaure
   Sezai Karakoç - Afrika Gerçeği = The Reality of Africa
   Ali Karaçalı - Nuri Pakdil'in Afrika'sı = Nuri Pakdil's Africa

   X. BÖLÜM = CHAPTER: TÜRKÇEDE AFRİKA BİBLİYOGRAFYASI AFRICA BIBLIOGRAPHY IN TURKISH (1121-1176)
   Yusuf Turan Günaydın - Kara Afrika Bibliyografyası
   Katkıda Bulunanlar - Contributers

   Stok Kodu
   :
   303195425
   Boyut
   :
   16x24
   Sayfa Sayısı
   :
   1176 s.
   Basım Yeri
   :
   Ankara
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   2017
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   3. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe - İngilizce
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat