Sepetim 0 Toplam: 0,00 TL
Harb Mecmuası (Kasım 1915 - Haziran 1918)

#smrgKİTABEVİHarb Mecmuası (Kasım 1915 - Haziran 1918)

Liste Fiyatı : 0,00
9789751626189
199597
Harb Mecmuası (Kasım 1915 - Haziran 1918)
Harb Mecmuası (Kasım 1915 - Haziran 1918) #smrgKİTABEVİ
TTK Türk Tarih Kurumu
0.00
I. Dünya Savaşı, Osmanlı Devleti için bir "varlık yahut yokluk" mücadelesi olmuştu. Çanakkale'den Sina'ya, Galiçya'dan Kafkasya'ya birçok cephede harbedeb Osmanlı evlatları, kanlarının son damlasına kadar, durmak dinlenmek bilmeden savaştılar; destanlar yazdılar. Talebesinden hocasına, ustasından kalfasına bütün bir millet bu umumî harpte savaşmı, nice ocaklar sönmüş, nice yürekler yanmıştı.

Harp mecmuası, Osmanlı ordularının yazdığı bu destanları şiir-nesir yazı ve oldukça bol fotoğrafla anlatmak üzere savaş yıllarında Harbiye Nezareti tarafından yayınlanan bir mecmuadır. Mecmuanın niçin çıktığı, ilk sayısında şu ifadelerle belirtilmektedir.

"İşte Harb Mecmûası, varlığımızda bu mühim inkılabı yapan, en büyük ve en kuvvetli düşmanımız karşısında neslinin ve dininin an'anesine uygun bir kahramanlık ve fedâkârlıkla cengleşen muazzam ordumuzun altın destânını yazılar ve resimlerle ebedileştirmek, onu bütün dünyanın önüne yaymak için çıkıyor"

199597 . Harb Mecmuası (Kasım 1915 - Haziran 1918) . Ömer Faruk Yılmaz, Ahmet Uçar, Kemal Erkan, Ahmet Temiz, Selman Soydemir, Faruk Önal , Ankara: TTK Türk Tarih Kurumu, 2019. XI+432 s. indeks. 16x24. 1. Hamur. Karton Kapak. Türkçe, Yeni, #smrgTELİF, Dergi / Süreli Yayın, Tarih Dergisi, Türk tarihi, Askeri Tarih, Osmanlı Dönemi, Biirinci Dünya Savaşı

İÇİNDEKİLER
Takdim
SAYI 1
Harb mec mu ası Niçin Çıkıyor?
Türkiye'nin ve İslâm Âleminin Kurtuluşu
Şiir: Altın Işık
Yaşayan Ölüler
Yaşayan Ölüler: Merhum Hafız Hakkı Paşa

SAYI 2
Şi'ir: Kırık Kundak
İngiliz Oyunları
Yaşayan Ölüler
Büyük Kurbanlar
Hakkı Paşa'nın Vefatı Üzerine Başkumandanlık Vekâlet-i Celîlesi'nden Ordu Kumandanlıklanna Yazılan Ta'mîmin
Hakkı Paşa Merhumun "Bozgun" Nâmındaki Kitabında Feryâdlarından Birkaç Numune
Şi'ir: Hücûm

SAYI 3
"Çimentepe"de
Tayyareler İle İstikşaf
Şi'ir: Siperlerde
Yaşayan Ölüler

SAYI 4
İstanbul Bizim Ebedî Payitahtımız
Orduya Selâm (Şiir)
Ordumuzda Yeni Bir Sınıf: Kızaklı Keşşaflar
Şi'ir: Çanakkale'nin Ölmez Hâtıralarından: Namaz
Mazide Zafer Günleri: Kahire Yollarında
Yaşayan Ölüler

SAYI 5
Şi'ir: Kal'a-i Sultaniye Karşısında
Çanakkale'den Kaçanlara -İngilizlere- (Şiir)
-Fransızlara- (Şiir)
Kahire Yollarında..."Dördüncü Sayıdan Mâ-Ba'd"
Çanakkale'nin İstanbullu Şühedâsına
Yaşayan Ölüler

SAYI 6
Makale-i Mahsûsa
Trablusgarb'a Dâir
Yaşayan Ölüler
SAYI 7
Makale-i Mahsûsa... Altıncı Sayıdan Mâ-ba'd
Dagostanî Mehmed Fâzıl Paşa
Yaşayan Ölüler

SAYI 8
Irak Seferi
27 ve 57'rıci Alaylar
Kolunu Harb Meydânında Bırakmış Bir Askere
Kahramanlar ve Kahramanlıklar: 1 "Bir Bölük Kumandanının Mektubundan Bir Sahîfe"
2 Nasûh Onbaşı
Yaşayan Ölüler

SAYI 9
Süleyman Askerî Bey
Kardeşime (Şiir)
"Mısır Yoluna"
"Harbde Demiryolunun Ehemmiyeti"
Kahramanlar ve Kahramanlıklar: Kanlısırt'daki Mitralyöz
Büyük Goltz Paşa
Yaşayan Ölüler

SAYI 10
Prusya Nasıl Teşekkül Etdi?
Kahramanlar ve Kahramanlıklar: İsimsizdere Gâzîsi
Bir Zabitin Hatıratından
Şanlı Ma'lûl Zabitlerimiz
Yaşayan Ölüler

SAYI 11
Dîn, Vatan
Şi'ir: Galiçya Yolunda
Çöldeki Muharebeler ve Muhâribler
Trablusgarb'a Dâir
Yakın Akisler
Mübarek Şehîdlerimiz

SAYI 12
Galiçya'dan Anavatan'a
Ebedî Kahraman
Faik Paşa
Ömer Naci
Kösten Adasının İşgali
Büyük Friedrich
Afrika Hatıratından: Söğütlü Kahraman Topçu Tevfik Efendi ve Murad Çavuş
Mübarek Şehîdlerimiz

SAYI 13
Macar Kızına (Şiir)
Dobrucadaki Türk Askerine (Şiir)
Galiçyadaki Şanlı Osmanlı Askerlerine
Galiçya'dakilere
Büyük Friedrich...Geçen Nüshadan Mâ-Ba'd
Bir Vücûd-ı Lâ-Yemût
Mübarek Şehîdlerimiz

SAYI 14
Galiçyadan Anavatan'a
Asker ve Şâ'ir (Şiir)
Büyük Friedrich...Geçen Nüshadan Mâ-Ba'd
Ankara - Erzurum Hattı
Sînâ Muharebelerinde
Süveyş ve Havâlisinde Tayyaremizin Fa'âliyeti ve Tayyareden Alınan Fotoğraflar
Mübarek Şahitlerimiz
Şi'ir: Serhaddeki Askere
Galiçya Mefahirinden: Fahreddin Çavuş [1]
kale Kahramanları: Bir Zabitin Müşâhedâtından
İran ve Tayyarecilik
Şehid Hakkı Fâzıl Bey
Mübarek Şehîdlerimiz

SAYI 16
Çanakkale Kahramanları: Bir Zabitin Müşâhedâtından
Hasan Çavuşun Anasından (Şiir)
Galiçya Kahramanları Menâkıbı
Çanakkale Meşhed-i Ulyâsına Kitâbe-i Tevkîr-i Zâ'ir
Mübarek Şehîdlerimiz

SAYI 17
Kafkas Cebhesi'nde: Bir Zabitin Defter-i Hatıratından:
Prusya"nın İ'tilâsı
Şi'ir: Galiçya, Romanya Cebhelerinde Osmanlı Ordularına
Türk Anası Ne Düşünüyor
Mübarek Şehîdlerimiz

SAYI 18
Kafkas Cebhesi Menâkıbından
Osmanlı Miğferleri ve Harb-i Hâzır
Fazıl Ferîd'in Gazası
Makedonya Cebhesinde Bizlerden Anavatana Bir Nida
Mübarek Şehîdlerimiz

SAYI 19
Gazze Muharebesi
Tank-Zırhlı Otomobil
Osmanlılarda Esliha ve Mühimmat İ'mâli
İslam Neferi Mehmed'in Fıtratı
Seni Kurtarmak İçin (Şiir)
Asım Bey'in Terceme-i Hâli
Mübarek Şehîdlerimiz
Şehid Kerendlilerin Hâk-i Pâyine

SAYI 20
Tekbir (Şiir)
Rus İnkılâbı ve Biz
Eski Osmanlılarda Harb ve Hissiyât-ı Umûmiye
Gazze Muharebesi... 19'uncu Sayıdan Mâ-Ba'd
Tayyarecilerimiz
ÇAnakkale'den Galiçya'ya
Mübarek Şehîdlerimiz

SAYI 21
Makale-i Mahsûsa: "Hâtırât-ı Harbiye"
Galiçya'daki Türk Askerine (Şiir)
Harb Edebiyâtı ve Eski Şâ'irlerimiz
Siperdee İlk Gecem
Eski Osmanlılarda Harb Fikri
"Kahramanlık Menkıbeleri"
Mübarek Şehîdlerimiz

SAYI 22
Osmanlılarda Zafere İ'timâd Hissi
Şi'ir: Romanya'daki Türk Ordusuna
Kafkas Cebhesi Harb Menkıbelerinden
Bir Şehîdin Son Hitâbe-i Merdânesi (Şiir)
Şehîd Mülâzım-ı Evvel Münîr Bey
Mübarek Şehîdlerimiz

SAYI 23
Irak'da Kûtü'l-Emâre Şarkında Beyt-i Isâ Mukabil Ta'arruzu
Fransız Siyâseti ve Osmanlılar
Makâle-i Mahsûsa: "Sancak Muhabbeti"
"Yaralı Bir Onbaşının Kumandanına İfâdesi"
Mübarek Şehîdlerimiz

SAYI 24
Irak'da Kûtü'l-Emâre Şarkında Sâbisî Meydân Muharebesi
Kahramanlar Târihinden: Galiçya'da "Mâ-Fevk Sevgisi"
Şi'ir: Beyne'l-Mileliyet ve Milliyet
Târihi Menkıbeler: Şehîd Kara Mehmed
"Bir Kumanda: Ateş!
Senin İntikamın: Kinimin Mülhimesine:
Mübarek Şehîdlerimiz

SAYI 25-26
Büyük Müttefikimiz Haşmet-Me'ab Misafirlerimizin Pâyitaht-ı Osmânîyi İlk Ziyaretleri ve Sevgili Şehrimizde Üç Gün ikâmetleri
Müşirlik Menşûr-ı Âlîsi
Bir Menkıbe-i Harb: "Resm-i Geçid"
Kafkas İlhamları
Kafkasya'da Osmanlı Ordusu
Kahramanlar Târihinden Kumkal'a'da - Sînâ'da: Bir Meydân Muharebesinde Yedi Yara, Bir Kol
Irak'da Tayyarecilik Hayâtı
Viyana Nekâhethânesi'ndeki Askerlerimize
Ferik İmhoff Paşanın Vefatı
Mübarek Şehîdlerimiz
Mûmâ-ileyh Şehîd-i Mağfurun Levha-i Hamasetinden Bir Nebze:

SAYI 27
Topkapı Sarayı'nda Cülûs-ı Hümâyûn
Askerlik Hasb-i Hâlleri ve Kardeş Mektûbları
Makedonya Cebhesi Harb Menâkıbından
Bahâeddîn Paşa'nın Tercüme-i Hâli
Mübarek Şehîdlerimiz
İndeks

 • Açıklama
  • I. Dünya Savaşı, Osmanlı Devleti için bir "varlık yahut yokluk" mücadelesi olmuştu. Çanakkale'den Sina'ya, Galiçya'dan Kafkasya'ya birçok cephede harbedeb Osmanlı evlatları, kanlarının son damlasına kadar, durmak dinlenmek bilmeden savaştılar; destanlar yazdılar. Talebesinden hocasına, ustasından kalfasına bütün bir millet bu umumî harpte savaşmı, nice ocaklar sönmüş, nice yürekler yanmıştı.

   Harp mecmuası, Osmanlı ordularının yazdığı bu destanları şiir-nesir yazı ve oldukça bol fotoğrafla anlatmak üzere savaş yıllarında Harbiye Nezareti tarafından yayınlanan bir mecmuadır. Mecmuanın niçin çıktığı, ilk sayısında şu ifadelerle belirtilmektedir.

   "İşte Harb Mecmûası, varlığımızda bu mühim inkılabı yapan, en büyük ve en kuvvetli düşmanımız karşısında neslinin ve dininin an'anesine uygun bir kahramanlık ve fedâkârlıkla cengleşen muazzam ordumuzun altın destânını yazılar ve resimlerle ebedileştirmek, onu bütün dünyanın önüne yaymak için çıkıyor"

   199597 . Harb Mecmuası (Kasım 1915 - Haziran 1918) . Ömer Faruk Yılmaz, Ahmet Uçar, Kemal Erkan, Ahmet Temiz, Selman Soydemir, Faruk Önal , Ankara: TTK Türk Tarih Kurumu, 2019. XI+432 s. indeks. 16x24. 1. Hamur. Karton Kapak. Türkçe, Yeni, #smrgTELİF, Dergi / Süreli Yayın, Tarih Dergisi, Türk tarihi, Askeri Tarih, Osmanlı Dönemi, Biirinci Dünya Savaşı

   İÇİNDEKİLER
   Takdim
   SAYI 1
   Harb mec mu ası Niçin Çıkıyor?
   Türkiye'nin ve İslâm Âleminin Kurtuluşu
   Şiir: Altın Işık
   Yaşayan Ölüler
   Yaşayan Ölüler: Merhum Hafız Hakkı Paşa

   SAYI 2
   Şi'ir: Kırık Kundak
   İngiliz Oyunları
   Yaşayan Ölüler
   Büyük Kurbanlar
   Hakkı Paşa'nın Vefatı Üzerine Başkumandanlık Vekâlet-i Celîlesi'nden Ordu Kumandanlıklanna Yazılan Ta'mîmin
   Hakkı Paşa Merhumun "Bozgun" Nâmındaki Kitabında Feryâdlarından Birkaç Numune
   Şi'ir: Hücûm

   SAYI 3
   "Çimentepe"de
   Tayyareler İle İstikşaf
   Şi'ir: Siperlerde
   Yaşayan Ölüler

   SAYI 4
   İstanbul Bizim Ebedî Payitahtımız
   Orduya Selâm (Şiir)
   Ordumuzda Yeni Bir Sınıf: Kızaklı Keşşaflar
   Şi'ir: Çanakkale'nin Ölmez Hâtıralarından: Namaz
   Mazide Zafer Günleri: Kahire Yollarında
   Yaşayan Ölüler

   SAYI 5
   Şi'ir: Kal'a-i Sultaniye Karşısında
   Çanakkale'den Kaçanlara -İngilizlere- (Şiir)
   -Fransızlara- (Şiir)
   Kahire Yollarında..."Dördüncü Sayıdan Mâ-Ba'd"
   Çanakkale'nin İstanbullu Şühedâsına
   Yaşayan Ölüler

   SAYI 6
   Makale-i Mahsûsa
   Trablusgarb'a Dâir
   Yaşayan Ölüler
   SAYI 7
   Makale-i Mahsûsa... Altıncı Sayıdan Mâ-ba'd
   Dagostanî Mehmed Fâzıl Paşa
   Yaşayan Ölüler

   SAYI 8
   Irak Seferi
   27 ve 57'rıci Alaylar
   Kolunu Harb Meydânında Bırakmış Bir Askere
   Kahramanlar ve Kahramanlıklar: 1 "Bir Bölük Kumandanının Mektubundan Bir Sahîfe"
   2 Nasûh Onbaşı
   Yaşayan Ölüler

   SAYI 9
   Süleyman Askerî Bey
   Kardeşime (Şiir)
   "Mısır Yoluna"
   "Harbde Demiryolunun Ehemmiyeti"
   Kahramanlar ve Kahramanlıklar: Kanlısırt'daki Mitralyöz
   Büyük Goltz Paşa
   Yaşayan Ölüler

   SAYI 10
   Prusya Nasıl Teşekkül Etdi?
   Kahramanlar ve Kahramanlıklar: İsimsizdere Gâzîsi
   Bir Zabitin Hatıratından
   Şanlı Ma'lûl Zabitlerimiz
   Yaşayan Ölüler

   SAYI 11
   Dîn, Vatan
   Şi'ir: Galiçya Yolunda
   Çöldeki Muharebeler ve Muhâribler
   Trablusgarb'a Dâir
   Yakın Akisler
   Mübarek Şehîdlerimiz

   SAYI 12
   Galiçya'dan Anavatan'a
   Ebedî Kahraman
   Faik Paşa
   Ömer Naci
   Kösten Adasının İşgali
   Büyük Friedrich
   Afrika Hatıratından: Söğütlü Kahraman Topçu Tevfik Efendi ve Murad Çavuş
   Mübarek Şehîdlerimiz

   SAYI 13
   Macar Kızına (Şiir)
   Dobrucadaki Türk Askerine (Şiir)
   Galiçyadaki Şanlı Osmanlı Askerlerine
   Galiçya'dakilere
   Büyük Friedrich...Geçen Nüshadan Mâ-Ba'd
   Bir Vücûd-ı Lâ-Yemût
   Mübarek Şehîdlerimiz

   SAYI 14
   Galiçyadan Anavatan'a
   Asker ve Şâ'ir (Şiir)
   Büyük Friedrich...Geçen Nüshadan Mâ-Ba'd
   Ankara - Erzurum Hattı
   Sînâ Muharebelerinde
   Süveyş ve Havâlisinde Tayyaremizin Fa'âliyeti ve Tayyareden Alınan Fotoğraflar
   Mübarek Şahitlerimiz
   Şi'ir: Serhaddeki Askere
   Galiçya Mefahirinden: Fahreddin Çavuş [1]
   kale Kahramanları: Bir Zabitin Müşâhedâtından
   İran ve Tayyarecilik
   Şehid Hakkı Fâzıl Bey
   Mübarek Şehîdlerimiz

   SAYI 16
   Çanakkale Kahramanları: Bir Zabitin Müşâhedâtından
   Hasan Çavuşun Anasından (Şiir)
   Galiçya Kahramanları Menâkıbı
   Çanakkale Meşhed-i Ulyâsına Kitâbe-i Tevkîr-i Zâ'ir
   Mübarek Şehîdlerimiz

   SAYI 17
   Kafkas Cebhesi'nde: Bir Zabitin Defter-i Hatıratından:
   Prusya"nın İ'tilâsı
   Şi'ir: Galiçya, Romanya Cebhelerinde Osmanlı Ordularına
   Türk Anası Ne Düşünüyor
   Mübarek Şehîdlerimiz

   SAYI 18
   Kafkas Cebhesi Menâkıbından
   Osmanlı Miğferleri ve Harb-i Hâzır
   Fazıl Ferîd'in Gazası
   Makedonya Cebhesinde Bizlerden Anavatana Bir Nida
   Mübarek Şehîdlerimiz

   SAYI 19
   Gazze Muharebesi
   Tank-Zırhlı Otomobil
   Osmanlılarda Esliha ve Mühimmat İ'mâli
   İslam Neferi Mehmed'in Fıtratı
   Seni Kurtarmak İçin (Şiir)
   Asım Bey'in Terceme-i Hâli
   Mübarek Şehîdlerimiz
   Şehid Kerendlilerin Hâk-i Pâyine

   SAYI 20
   Tekbir (Şiir)
   Rus İnkılâbı ve Biz
   Eski Osmanlılarda Harb ve Hissiyât-ı Umûmiye
   Gazze Muharebesi... 19'uncu Sayıdan Mâ-Ba'd
   Tayyarecilerimiz
   ÇAnakkale'den Galiçya'ya
   Mübarek Şehîdlerimiz

   SAYI 21
   Makale-i Mahsûsa: "Hâtırât-ı Harbiye"
   Galiçya'daki Türk Askerine (Şiir)
   Harb Edebiyâtı ve Eski Şâ'irlerimiz
   Siperdee İlk Gecem
   Eski Osmanlılarda Harb Fikri
   "Kahramanlık Menkıbeleri"
   Mübarek Şehîdlerimiz

   SAYI 22
   Osmanlılarda Zafere İ'timâd Hissi
   Şi'ir: Romanya'daki Türk Ordusuna
   Kafkas Cebhesi Harb Menkıbelerinden
   Bir Şehîdin Son Hitâbe-i Merdânesi (Şiir)
   Şehîd Mülâzım-ı Evvel Münîr Bey
   Mübarek Şehîdlerimiz

   SAYI 23
   Irak'da Kûtü'l-Emâre Şarkında Beyt-i Isâ Mukabil Ta'arruzu
   Fransız Siyâseti ve Osmanlılar
   Makâle-i Mahsûsa: "Sancak Muhabbeti"
   "Yaralı Bir Onbaşının Kumandanına İfâdesi"
   Mübarek Şehîdlerimiz

   SAYI 24
   Irak'da Kûtü'l-Emâre Şarkında Sâbisî Meydân Muharebesi
   Kahramanlar Târihinden: Galiçya'da "Mâ-Fevk Sevgisi"
   Şi'ir: Beyne'l-Mileliyet ve Milliyet
   Târihi Menkıbeler: Şehîd Kara Mehmed
   "Bir Kumanda: Ateş!
   Senin İntikamın: Kinimin Mülhimesine:
   Mübarek Şehîdlerimiz

   SAYI 25-26
   Büyük Müttefikimiz Haşmet-Me'ab Misafirlerimizin Pâyitaht-ı Osmânîyi İlk Ziyaretleri ve Sevgili Şehrimizde Üç Gün ikâmetleri
   Müşirlik Menşûr-ı Âlîsi
   Bir Menkıbe-i Harb: "Resm-i Geçid"
   Kafkas İlhamları
   Kafkasya'da Osmanlı Ordusu
   Kahramanlar Târihinden Kumkal'a'da - Sînâ'da: Bir Meydân Muharebesinde Yedi Yara, Bir Kol
   Irak'da Tayyarecilik Hayâtı
   Viyana Nekâhethânesi'ndeki Askerlerimize
   Ferik İmhoff Paşanın Vefatı
   Mübarek Şehîdlerimiz
   Mûmâ-ileyh Şehîd-i Mağfurun Levha-i Hamasetinden Bir Nebze:

   SAYI 27
   Topkapı Sarayı'nda Cülûs-ı Hümâyûn
   Askerlik Hasb-i Hâlleri ve Kardeş Mektûbları
   Makedonya Cebhesi Harb Menâkıbından
   Bahâeddîn Paşa'nın Tercüme-i Hâli
   Mübarek Şehîdlerimiz
   İndeks

   Stok Kodu
   :
   9789751626189
   Boyut
   :
   16x24
   Sayfa Sayısı
   :
   XI+432 s.
   Basım Yeri
   :
   Ankara
   Baskı
   :
   2
   Basım Tarihi
   :
   2019
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat